Draft:Tchalitchi la Katolika

This is a good article. Click here for more information.
Listen to this article
Kufuma Wikipedia

Emblem of the Holy See
Tchalitchi la Katolika
Ecclesia Catholica
Saint Peter's Basilica
Tchalitchi la St. Peter, ilo ni tchalitchi likuru chomene pa charu chose
ClassificationŴakatolika
ScriptureBaibolo
TheologyCisambizgo ca Katolika
PolityNdondomeko za boma la bishopu[1]
GovernanceMalo Ghatuŵa na Curia ya Ŵaroma
PapaFrancis
Matchalitchi ghanyake
sui iuris
Tchalitchi la Cilatini na 23 Matchalitchi gha Katolika gha Kumafumiro gha Dazi
Ma Diocese
Parishes221,700
RegionWorldwide
LanguageEcclesiastical Latin and native languages
LiturgyWestern and Eastern
HeadquartersVatican City
Founder
Origin1st century
Judaea, Roman Empire[2][3]
Members1.378 billion (2021)[4]
Clergy
Hospitals5,500[5]
Primary schools95,200[6]
Secondary schools43,800

Tchalitchi la Katolika, ndilo tchalitchi likuru chomene pa charu chose.[4][7] Likuŵa limoza la mawupu ghakale chomene pa charu chose, ndipo lili na udindo ukuru chomene pa nkhani ya mbiri ya ŵanthu ŵa ku Western.[8][9][10][11] Tchalitchi ili lili na matchalitchi 24, kusazgapo Tchalitchi la Latin na 23 la Eastern Catholic, agho ghali na ma diocese na ma eparchy pafupifupi 3,5000[12]pa charu chose. Papa, uyo ni bishopu wa ku Roma, ndiyo ni muliska mulara wa mpingo.[13] Bishopu wa ku Roma, uyo wakumanyikwa na zina lakuti Holy See, ndiyo wakulamulira tchalitchi. Wupu uwo ukulamulira mu Rome uli na maofesi ghake mu msumba wa Vatican, uwo uli ku chigaŵa chichoko cha Rome, mu Italy.

Visambizgo vikuruvikuru vya Cikatolika vikusangika mu cisambizgo ca Cikatolika ca ku Nicaea. Tchalitchi la Katolika likusambizga kuti ni tchalitchi limoza, lituŵa, la Katolika na la ŵapositole ilo likakhazikiskika na Yesu Khristu mu mulimo wake ukuru,[14][15][note 1] kuti mabishopu ghake ndigho ghakunjira mu malo gha ŵapositole ŵa Khristu, ndiposo kuti papa ndiyo wakunjira mu malo gha Petrosi Mutuŵa, uyo Yesu Khristu wakamupa mazaza.[18] Likuti likulondezga ivyo ŵapositole ŵakasambizganga, ndipo likusungilira unenesko wa mu Malemba na ivyo likusambizga.[19] Visambizgo vya cisopa ca Katolika ca ku mafumiro gha dazi nga ni visambizgo vya cisopa ca Katolika, visambizgo vya cisopa ca Katolika ca ku mafumiro gha dazi, visambizgo vya cisopa ca Katolika ca ku Roma, na visambizgo vinyake vya cisopa ca Katolika ca ku Latin, vikulongora kuti visambizgo vya cisopa na vyauzimu vikukolerana.[20][21]

Pa visungusungu vinkhondi na viŵiri, Ciphikiro Ciphya ndico nchakuzirwa comene, ndipo cikukondwelereka mu Misa.[22] Tchalitchi likusambizga kuti para wasembe wakupeleka cingwa na vinyo kuŵa sembe, vikuzgoka thupi na ndopa za Khristu. Ŵanakazi awo ŵakuchindikika ni Mariya, mama wa Ciuta, na Fumukazi ya Kuchanya.[23] Visambizgo vya Cikatolika vikulongora kuti nchakuzirwa comene kovwira ŵalwari, ŵakavu, na ŵakusuzgika. Tchalitchi la Katolika lili na masukulu ghanandi gha Katolika, maunivesite na makoleji, vipatala, na nyumba za ŵalanda pa charu chose.[24] Pali mawupu ghanandi agho ghakovwira ŵanthu.

Tchalitchi la Katolika lawovwira chomene ŵanthu ŵa ku Western pa nkhani ya vinjeru, maluso, sumu, na sayansi. Ŵakatolika ŵakukhala pa caru cose capasi cifukwa ca umishonale, kusamira ku vyaru vinyake, na kuzgoka. Kwambira mu ma 1900, ŵanthu ŵanandi ŵakukhala ku Southern Hemisphere, chifukwa cha kusuzgika chomene ku Middle East na ku Europe. Tchalitchi la Katolika likakolerananga na tchalitchi la Eastern Orthodox m'paka mu 1054 apo pakachitika chisopa cha East-West Schism. Pambere ungano wa ku Efeso undachitike mu 431 C.E., ŵa Ekleziya ya kumafumiro gha dazi nawo ŵakaŵa mu umoza uwu, nga umo vikaŵira na ŵa Ekleziya ya Orthodox pambere ungano wa ku Chalcedon undachitike mu 451 C.E.; wose ŵakapambananga cifukwa ca kupambana maghanoghano pa nkhani ya Khristu. Matchalitchi gha Katolika gha kumafumiro gha dazi, agho ghali na ŵanthu pafupifupi 18 miliyoni, ghakwimira Ŵakhristu ŵa kumafumiro gha dazi awo ŵakawelera panji ŵakalutilira kukolerana na papa pa nyengo ya kugaŵikana uku panji pamanyuma pake. Mu vilimika vya m'ma 1500, Ŵaprotesitanti nawo ŵakamba kugaluka. Kwambira kuumaliro wa vyaka vya m'ma 1900, Tchalitchi la Katolika lakususkika cifukwa ca visambizgo vyake vyakukhwaskana na kugonana, kususka ŵanakazi, ndiposo umo likucitira na nkhani za kugonana na ŵaliska.

Zina[lemba | kulemba source]

Lizgu lakuti "Tchalitchi la Katolika" (ilo likung'anamura "Tchalitchi la pa Charu Chose") likalembeka kakwamba na mutuŵa Ignatius wa ku Antiyoke mu kalata yake ya ku Smyrna. (c. 110 AD).[25] Ignatius wa ku Antiyoke ndiyo wakambiska kugwiliskira nchito lizgu lakuti "Ukhristu" (Greek: Χριστιανισμός) c. 100 AD.[26] He died in Rome, with his relics located in the Basilica of San Clemente al Laterano.

Mazgu ghakuti Katolika (kufuma ku Chigiriki: καθολικός, romanized: katholikos, lit. 'universal') ghakamba kugwiliskirika ntchito pakulongosora vya tchalitchi mu vyaka vya m'ma 100 C.E.[27] Lizgu lakuti "tchalitchi cha Katolika" (mu Cigiriki καθολικὴ ἐκκλησία, ilo lili kulembeka kuti he katholike ekklesia) likamba kusangika mu kalata iyo St. Ignatius wa ku Antiyoke wakalembera ŵanthu ŵa ku Smyrna mu 110 C.E.[note 2], iyo yikati: "Kose uko kuli bishopu, ŵanthu ŵaŵenge kwenekuko, nga umo kuliri Yesu, ndipo uko kuli mpingo wa [katholike]".[28] Mu Catechetical Lectures (c. 350) ya Cyril wa ku Yerusalemu, zina lakuti "Tchalitchi la Katolika" likagwiliskirika nchito kuti liŵe lapadera na magulu ghanyake agho ghakajichemanga "tchalitchi".[28][29] Fundo yakuti "Chisopa cha Katolika" yikayowoyeka chomene mu dango la De fide Catolica ilo likapelekeka mu 380 na Theodosius I.[30]

Kufuma waka mu 1054 apo pakaŵa kuswa malango kwa East na West, tchalitchi la Eastern Church likamba kumanyikwa na zina lakuti "Orthodox".[31] Tchalitchi la ku Western ilo likukolerana na Papa nalo likucemeka kuti "Chatoliki", ndipo likalutilira kucemeka nthena nanga ni apo pakaŵa kusintha kwa visopa mu ma 1500, apo awo ŵakaleka kuwungana ŵakamba kucemeka "Ŵaprotesitanti".[32][33]

Apo "Tchalitchi la Ŵaroma" likuyowoyeka pakulongosora Diocese ya Roma kufuma apo Ufumu wa Ŵaroma ukawira m'ma 500 C.E. m'paka m'ma 1500 C.E., "Tchalitchi la Katolika" likuyowoyeka pa mpingo wose wa Chingelezi kufuma apo Ŵaprotesitanti ŵakambiska chisopa cha Katolika m'ma 1500 C.E.[34] Kweniso, ŵanji ŵakuyowoya za Tchalitchi la Cilatini kuti "Roman Catholic" kupambanako na matchalitchi gha Katolika gha kumafumiro gha dazi.[35] Nyengo zinyake mazgu ghakuti "Roman Catholic" ghakusangika mu mabuku agho ghakupharazgika na Tchalitchi la Katolika.

Zina lakuti "Tchalitchi la Katolika" likuyowoya za tchalitchi lose. Zina lakuti "Tchalitchi la Katolika" likusangikaso mu mabuku gha Vatican II (1962-1965), [36] First Vatican Council (1869-1870),[37] Council of Trent (1545-1563),[38] na mabuku ghanyake ghanandi.[39][40]

Mbili[lemba | kulemba source]

Painting a haloed Jesus Christ passing keys to a kneeling man.
This fresco (1481–82) by Pietro Perugino in the Sistine Chapel shows Jesus giving the keys of heaven to Saint Peter.

Chisopa cha Cikhristu chili na visambizgo vya Yesu, uyo wakaŵako na kupharazga mu nyengo ya Ŵakhristu ŵakwambilira mu cigaŵa ca Yudeya mu Ufumu wa Roma. Baibolo likusambizga kuti Ŵakhristu ŵakwambilira awo Yesu Khristu wakaŵakhazikiska ndiwo ŵakalutilira na Tchalitchi la Katolika. Cikristu cikapharazgika mu caru cose ico cikateŵeteranga Ŵaroma, nangauli ŵakasuzgikanga cifukwa ca kususkana na cisopa cautesi. Mu 313 C.E., Fumu Constantine yikazomerezga kuti Ŵakhristu ŵaunenesko ŵaŵe mu chisopa chawo. Ŵanthu ŵa ku Germany awo ŵakanjira mu caru ca Romu mu vilimika vya m'ma 400 na 600 C.E., ŵanandi awo pakwamba ŵakaŵa Ŵakhristu ŵa cisopa ca Arian, ŵakamba kusopa Cikatolika kuti ŵaŵe ŵabwezi ŵa papa na nyumba za ŵasofi.

Mu vyaka vya m'ma 700 na 800 C.E., Ŵasilamu ŵakamba kulamulira chigaŵa cha Meditereniyani, ndipo ichi chikapangiska kuti ŵaleke kukolerana na ŵanthu ŵa ku mpoto kwa Europe. Kweniso chikachitiska kuti ŵanthu ŵa ku Romu ŵaleke kukolerana na ŵanthu ŵa ku Byzantine. Nkhondo izo zikaŵa na mazaza mu tchalitchi, chomenechomene mazaza gha bishopu wa ku Romu, zikafika paheni chomene mu vyaka vya m'ma 1100. Mu nyengo ya Ŵakhristu ŵakwambilira, pakaŵa kugaŵikana mu mpingo. Ndipouli, matchalitchi gha ku mafumiro gha dazi ghacoko waka ghakaŵa kuti ghalutilira kukolerana na Roma, ndipo ghanyake ghakamba kukolerana na matchalitchi agha mu vyaka vya m'ma 1500 na kunthazi.

Ciraliro caumaliro, cithunzi ca Leonardo da Vinci ca kuumaliro wa 1490, ico cikulongora ciphikiro caumaliro ca Yesu na ŵapositole ŵake khumi na ŵaŵiri pambere wandapayikike. Ŵapositole ŵanandi ŵali kusungika mu Romu, kusazgapo mutuŵa Petrosi.

Ŵasembe ŵakwambilira mu vyaru vya ku Europe ŵakawovwira kuti ŵanthu ŵa ku Greece na Roma ŵaleke kusuzgika. Nyengo yikati yajumphapo, tchalitchi likamba kulamulira ŵanthu ŵa ku vyaru vya kumanjiliro gha dazi. Ŵanthu ŵanandi awo ŵakaŵako mu nyengo ya Renaissance, tchalitchi likaŵawovwiranga. Ndipouli, mu virimika vya m'ma 1500, ŵanthu ŵanyake awo ŵakalongozganga visambizgo vya Ciphwitikizgo ŵakamba kususka cisopa, comenecomene awo ŵakalongozganga visopa. Nyengo yeneyiyo, ŵanthu ŵakufuma ku Spain na Portugal ŵakamba kupharazga mu Africa, Asia, na ku vyaru vinyake vya ku Asia.

Mu 1870, Wupu Wakwamba wa ku Vatican ukati papa wangabuda yayi, ndipo ufumu wa Italy ukatoranga msumba wa Roma. Mu vyaka vya m'ma 1900, maboma gha ku Mexico na Spain ghakatambuzga na kukoma ŵalongozgi ŵanandi ŵa visopa. Mu nyengo ya Nkhondo Yachiŵiri ya Caru Cose, tchalitchi likasuska muwuso wa Nazi, ndipo likavikilira Ŵayuda ŵanandi ku Ŵanazi. Nkhondo yikati yamara, wanangwa wa kusopa ukasuzgika comene mu vyaru vya Chikomyunizimu ivyo vikaŵa pafupi na Soviet Union.

Mu ma 1960, Wupu wa Vatican wachiŵiri ukapangiska kuti paŵe kusintha kwa maluso gha tchalitchi, ndipo ŵanthu awo ŵakakhozgeranga chisopa ichi ŵakayowoya kuti "ŵakajura mawindo". Nangauli tchalitchi likususkika comene, kweni nyengo zinandi likukhozgera panji kukhozga visambizgo vyautesi vyakukhwaskana na kugonana na ŵanalume.

Apostolic era and papacy[lemba | kulemba source]

Jesus' commission to Saint Peter

Cipangano Ciphya, comenecomene mabuku gha Makani Ghawemi, ghakuyowoya za milimo na visambizgo vya Yesu, umo wakasankhira ŵapositole ŵake 12 na mulimo wake ukuru wa kuŵatuma, ndipo wakaŵaphalira kuti ŵalutilire kucita mulimo wake. Buku la Milimo la Ŵapositole likuyowoya umo mpingo wa Ŵakhristu ukambira na umo uthenga wawo ukathandazgikira mu ufumu wa Roma. Tchalitchi la Katolika likusambizga kuti uteŵeti wake ukambira pa Pentekoste, mazuŵa 50 pamanyuma pa zuŵa ilo ŵanthu ŵakugomezga kuti Khristu wakawuskika. Pa Pentekoste, ŵapositole ŵakagomezga kuti ŵakapokera mzimu utuŵa, uwo ukaŵawovwira kuti ŵambe kulongozga mpingo. Tchalitchi la Katolika likusambizga kuti mabishopu agho ghakulongozgeka na bishopu wa ku Romu ndigho ghakanjira mu malo gha ŵapositole.[41]

Mu buku la Mateyu, Khristu wakati Petrosi ni "libwe" ilo lizamuzengera mpingo wake. Tchalitchi la Katolika likuti bishopu wa ku Romu, uyo ni papa, ndiyo ni muhaliri wa Petrosi. Ŵanthu ŵanyake ŵakusanda vya Baibolo ŵakuti Petrosi ndiyo wakaŵa bishopu wakwamba wa Romu. Ŵanyake ŵakuti udindo wa upapa ukuyana yayi na fundo yakuti Petrosi wakaŵa bishopu wa ku Romu panji kuti wakaŵa ku Romu. Ŵasambiri ŵanandi ŵakugomezga kuti mpingo wa Katolika ukaŵa na ŵaliska ŵanandi m'paka pakati pa vyaka vya m'ma 100 C.E., apo ŵaliska ŵakamba kugwiliskira ntchito zina lakuti "bishopu wa Roma". Pa cifukwa ici, Oscar Cullmann, Henry Chadwick, na Bart D. Ehrman wakakayikanga usange Petrosi wakaŵa na udindo wa kuŵa papa. Raymond E. Brown wakayowoyaso kuti nchambura kwenelera kuyowoya za Petrosi nga ni bishopu wa ku Roma, kweni Ŵakhristu ŵa nyengo iyo ŵakamuwonanga kuti wakaŵa na "milimo iyo yikamovwira comene kuti paŵe udindo wa papa mu mpingo". Brown wakati maudindo agha "ghakawovwira comene kuti bishopu wa ku Roma, bishopu wa mu msumba uwo Petrosi wakafwira ndiposo uko Paulosi wakacitira ukaboni unenesko wa Khristu, waŵe wakulondezga Petrosi pa mulimo wa kupwelelera mpingo wa pa caru cose".[42]

Antiquity and Roman Empire[lemba | kulemba source]

Template:Catholic Ecumenical Councils Vinthu vikaŵa makora mu Ufumu wa Ŵaroma mwakuti ŵanthu ŵakamba kusambira vinthu viphya. Pakuti mu ufumu uwu mukaŵa misewu yinandi na maji ghanandi, chikaŵa chipusu kwenda, ndipo pakaŵa mtende (Pax Romana). Ufumu uwu ukawovwira kuti ŵanthu ŵamanye makora mitheto ya Ŵagiriki.

Mwakupambana na visopa vinandi mu Ufumu wa Roma, Ŵakhristu ŵakeneranga kukana ŵachiuta ŵanyake wose. Cifukwa cakuti Ŵakhristu ŵakakananga kukolerana na viphikiro vyautesi, ŵakatondekanga kucita vinthu vinandi vya mu caru, ndipo ici cikapangiska ŵanthu awo ŵakaŵa Ŵakhristu yayi, kusazgapo ŵalara ŵa boma, kopa kuti Ŵakhristu ŵakukwiyiska ŵachiuta na kunanga mtende wa ufumu. Cifukwa ca nthambuzgo izi, Ŵakhristu ŵakamba kujighanaghanira ŵekha m'paka apo Cikristu cikazomerezgekera mu vilimika vya m'ma 300 C.E.[43]

19th-century drawing by Henry William Brewer of Old Saint Peter's Basilica, originally built in 318 by Emperor Constantine

Mu 313, Themba Constantine I likapeleka dango lakuti Chikhristu chiŵe chakuzomerezgeka, ndipo mu 330 Constantine wakasamuskira msumba ukuru wa ufumu ku Constantinople, uko sono ni Istanbul, Turkey. Mu 380, dango la ku Tesalonika likazgora Chikhristu cha ku Nicaea kuŵa tchalitchi la boma la Ufumu wa Roma. Mu nyengo ya maungano ghaŵiri gha Ekumeniki, pakaŵa mipingo yinkhondi na yiŵiri, ndipo yikamba kulamulira pakati pa vyaka vya m'ma 500 C.E. Fumu Justinian I ndiyo yikalamuliranga vinthu vya ku Roma, Constantinople, Antiyoke, Yerusalemu, na Alexandria.[44][45] Mu 451 C.E., pa ungano uwo ukacitikira ku Chalcedon, ŵaliska ŵa ku Constantinople ŵakakhozga cisambizgo cawo cakuti cisambizgo ici "ncaciŵiri kwa bishopu wa ku Roma". Kwamba mu 350 C.E. m'paka mu 500 C.E., mabishopu panji kuti ŵapapa ŵa ku Romu ŵakalutilira kuŵa na mazaza ghanandi chifukwa ŵakakhozgeranga ŵalongozgi ŵa tchalitchi la Orthodox. Themba Justinian, ilo mu vigaŵa ivyo likalamuliranga likakhazikiska muwuso wa ŵapositole, umo "likakhazikiskiranga malango ghake ghakukhwaskana na kusopa na kulondezga malango, kweniso likalanguranga vigomezgo vya Tchalitchi", likakhazikiskaso mazaza ghake pa Roma na vigaŵa vinyake vya kumanjiliro gha dazi, ndipo likambiska nyengo ya ufumu wa Ŵapapa wa Byzantium (537-752 C.E.), apo ŵasembe ŵa ku Romu ŵakakhumbikwiranga kuzomerezgeka na themba ku Constantinople panji mwimiliri wake ku Ravenna kuti ŵaŵe ŵapositole.[46]

Ŵanthu ŵanandi ŵa ku Germany awo ŵakanjira mu Ufumu wa Roma mu vyaka vyakulondezgapo, ŵakamba kugomezga cisopa ca Arian, ico Tchalitchi la Katolika likati nchambura kugomezgeka. Mphindano ya cisopa iyo yikaŵapo pakati pa mafumu gha ku Germany na ŵanthu awo ŵakalongozgekanga na Cikatolika yikamara mu 497 C.E. apo Clovis I, uyo wakaŵa fumu ya Ŵafrank, wakazgoka Mukatolika, ndipo wakajibatika ku ufumu wa papa na nyumba za cisopa. Ŵasilikari ŵa Visigoth mu Spain ŵakamulondezga mu 589, ndipo ŵa Lombard mu Italy mu ma 600 C.E.

Chikhristu cha ku Western, chomenechomene mu nyumba zake za ŵachiuta, chikawovwira chomene kuti ŵanthu ŵasungilire ŵanthu awo ŵakaŵako kale. Kwizira mu dango lake, Benedict wa ku Nursia (c. 480-543), yumoza wa awo ŵakambiska chisopa cha ku Western monasticism, wakasintha chomene vinthu mu vyaru vya ku Europe. Mu nyengo iyi, ŵanthu ŵa ku Ireland ŵakamba kusambira chomene ndipo ŵamishonale ŵakwambilira ŵa ku Ireland, nga ni Columbanus na Columba, ŵakathandazga Chikhristu na kukhazikiska nyumba za ŵachiuta mu vyaru vya ku Europe.[47]

Middle Ages and Renaissance[lemba | kulemba source]

Chartres Cathedral, completed 1220

Template:Catholic philosophy Tchalitchi la Katolika ndilo likaŵa likuru comene mu vyaru vya ŵazungu kufuma mu nyengo yakale mpaka mu nyengo yithu yino.[11] Mu msumba uwu ndimo mukaŵa vyakuvwara vyakucemeka Romanesque, Gothic, Renaissance, Mannerist, na Baroque.[48] Ŵanthu awo ŵakaŵako mu nyengo ya Renaissance, nga ni Raphael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Fra Angelico, Tintoretto, Titian, Bernini na Caravaggio, ni viyelezgero vya ŵanthu awo ŵakasambizgika vinthu vyakupambanapambana.[49] Paul Legutko, wakulemba mdauko wa ku Yunivesite ya Stanford, wakayowoya kuti Chalichi la Katolika "ndico cikupangiska kuti vinthu viŵe makora, maghanoghano, sayansi, malango, na mawupu agho tikughacemera kuti civilisation ya ku Western".[50]

In Western Christendom, the first universities in Europe were established by Catholic Church monks.[51][52][53] From the 11th century onward, some older cathedral schools became universities (see, for example, University of Oxford, University of Paris and University of Bologna). Previously, higher education had been the domain of Christian cathedral schools or monastic schools (Scholae monasticae), led by monks and nuns. Evidence of such schools dates back to the 6th century CE.[54] These new universities expanded the curriculum to include academic programs for clerics, lawyers, civil servants, and physicians.[55] The university is generally regarded as an institution that has its origin in the Medieval Christian setting.[56][57][58]

The massive Islamic invasions of the mid-7th century began a long struggle between Christianity and Islam throughout the Mediterranean Basin. The Byzantine Empire soon lost the lands of the eastern patriarchates of Jerusalem, Alexandria and Antioch and was reduced to that of Constantinople, the empire's capital. As a result of Islamic domination of the Mediterranean, the Frankish state, centred away from that sea, was able to evolve as the dominant power that shaped the Western Europe of the Middle Ages.[59] The battles of Toulouse and Poitiers halted the Islamic advance in the West and the failed siege of Constantinople halted it in the East. Two or three decades later, in 751, the Byzantine Empire lost to the Lombards the city of Ravenna from which it governed the small fragments of Italy, including Rome, that acknowledged its sovereignty. The fall of Ravenna meant that confirmation by a no longer existent exarch was not asked for during the election in 752 of Pope Stephen II and that the papacy was forced to look elsewhere for a civil power to protect it.[60] In 754, at the urgent request of Pope Stephen, the Frankish king Pepin the Short conquered the Lombards. He then gifted the lands of the former exarchate to the pope, thus initiating the Papal States. Rome and the Byzantine East would delve into further conflict during the Photian schism of the 860s, when Photius criticized the Latin west of adding of the filioque clause after being excommunicated by Nicholas I. Though the schism was reconciled, unresolved issues would lead to further division.[61]

In the 11th century, the efforts of Hildebrand of Sovana led to the creation of the College of Cardinals to elect new popes, starting with Pope Alexander II in the papal election of 1061. When Alexander II died, Hildebrand was elected to succeed him, as Pope Gregory VII. The basic election system of the College of Cardinals which Gregory VII helped establish has continued to function into the 21st century. Pope Gregory VII further initiated the Gregorian Reforms regarding the independence of the clergy from secular authority. This led to the Investiture Controversy between the church and the Holy Roman Emperors, over which had the authority to appoint bishops and popes.[62][63]

In 1095, Byzantine emperor Alexius I appealed to Pope Urban II for help against renewed Muslim invasions in the Byzantine–Seljuk Wars,[64] which caused Urban to launch the First Crusade aimed at aiding the Byzantine Empire and returning the Holy Land to Christian control.[65] In the 11th century, strained relations between the primarily Greek church and the Latin Church separated them in the East–West Schism, partially due to conflicts over papal authority. The Fourth Crusade and the sacking of Constantinople by renegade crusaders proved the final breach.[66] In this age great gothic cathedrals in France were an expression of popular pride in the Christian faith.

In the early 13th century mendicant orders were founded by Francis of Assisi and Dominic de Guzmán. The studia conventualia and studia generalia of the mendicant orders played a large role in the transformation of church-sponsored cathedral schools and palace schools, such as that of Charlemagne at Aachen, into the prominent universities of Europe.[67] Scholastic theologians and philosophers such as the Dominican priest Thomas Aquinas studied and taught at these studia. Aquinas' Summa Theologica was an intellectual milestone in its synthesis of the legacy of ancient Greek philosophers such as Plato and Aristotle with the content of Christian revelation.[68]

A growing sense of church-state conflicts marked the 14th century. To escape instability in Rome, Clement V in 1309 became the first of seven popes to reside in the fortified city of Avignon in southern France[69] during a period known as the Avignon Papacy. The Avignon Papacy ended in 1376 when the pope returned to Rome,[70] but was followed in 1378 by the 38-year-long Western schism, with claimants to the papacy in Rome, Avignon and (after 1409) Pisa.[70] The matter was largely resolved in 1415–17 at the Council of Constance, with the claimants in Rome and Pisa agreeing to resign and the third claimant excommunicated by the cardinals, who held a new election naming Martin V pope.[71]

The Renaissance period was a golden age for Catholic art. Pictured: the Sistine Chapel ceiling painted by Michelangelo

In 1438, the Council of Florence convened, which featured a strong dialogue focussed on understanding the theological differences between the East and West, with the hope of reuniting the Catholic and Orthodox churches.[72] Several eastern churches reunited, forming the majority of the Eastern Catholic Churches.[73]

Age of Discovery[lemba | kulemba source]

The Age of Discovery beginning in the 15th century saw the expansion of Western Europe's political and cultural influence worldwide. Because of the prominent role the strongly Catholic nations of Spain and Portugal played in Western colonialism, Catholicism was spread to the Americas, Asia and Oceania by explorers, conquistadors, and missionaries, as well as by the transformation of societies through the socio-political mechanisms of colonial rule. Pope Alexander VI had awarded colonial rights over most of the newly discovered lands to Spain and Portugal[74] and the ensuing patronato system allowed state authorities, not the Vatican, to control all clerical appointments in the new colonies.[75] In 1521 the Portuguese explorer Ferdinand Magellan made the first Catholic converts in the Philippines.[76] Elsewhere, Portuguese missionaries under the Spanish Jesuit Francis Xavier evangelized in India, China, and Japan.[77] The French colonization of the Americas beginning in the 16th century established a Catholic francophone population and forbade non-Catholics to settle in Quebec.[78]

Protestant Reformation and Counter-Reformation[lemba | kulemba source]

Martin Luther (left), originally an Augustinian monk, posted the Ninety-five Theses (right) in 1517.

In 1415, Jan Hus was burned at the stake for heresy, but his reform efforts encouraged Martin Luther, an Augustinian monk in modern-day Germany, who sent his Ninety-five Theses to several bishops in 1517.[79] His theses protested key points of Catholic doctrine as well as the sale of indulgences, and along with the Leipzig Debate this led to his excommunication in 1521.[79][80] In Switzerland, Huldrych Zwingli, John Calvin and other Protestant Reformers further criticized Catholic teachings. These challenges developed into the Reformation, which gave birth to the great majority of Protestant denominations[81] and also crypto-Protestantism within the Catholic Church.[82] Meanwhile, Henry VIII petitioned Pope Clement VII for a declaration of nullity concerning his marriage to Catherine of Aragon. When this was denied, he had the Acts of Supremacy passed to make himself Supreme Head of the Church of England, spurring the English Reformation and the eventual development of Anglicanism.[83]

The Reformation contributed to clashes between the Protestant Schmalkaldic League and the Catholic Emperor Charles V and his allies. The first nine-year war ended in 1555 with the Peace of Augsburg but continued tensions produced a far graver conflict—the Thirty Years' War—which broke out in 1618.[84] In France, a series of conflicts termed the French Wars of Religion was fought from 1562 to 1598 between the Huguenots (French Calvinists) and the forces of the French Catholic League, which were backed and funded by a series of popes.[85] This ended under Pope Clement VIII, who hesitantly accepted King Henry IV's 1598 Edict of Nantes granting civil and religious toleration to French Protestants.[84][85]

The Council of Trent (1545–1563) became the driving force behind the Counter-Reformation in response to the Protestant movement. Doctrinally, it reaffirmed central Catholic teachings such as transubstantiation and the requirement for love and hope as well as faith to attain salvation.[86] In subsequent centuries, Catholicism spread widely across the world, in part through missionaries and imperialism, although its hold on European populations declined due to the growth of religious scepticism during and after the Enlightenment.[87]

Enlightenment and modern period[lemba | kulemba source]

Ruins of the Jesuit Reduction at São Miguel das Missões in Brazil

From the 17th century onward, the Enlightenment questioned the power and influence of the Catholic Church over Western society.[88] In the 18th century, writers such as Voltaire and the Encyclopédistes wrote biting critiques of both religion and the Catholic Church. One target of their criticism was the 1685 revocation of the Edict of Nantes by King Louis XIV of France, which ended a century-long policy of religious toleration of Protestant Huguenots. As the papacy resisted pushes for Gallicanism, the French Revolution of 1789 shifted power to the state, caused the destruction of churches, the establishment of a Cult of Reason,[89] and the martyrdom of nuns during the Reign of Terror.[90] In 1798, Napoleon Bonaparte's General Louis-Alexandre Berthier invaded the Italian Peninsula, imprisoning Pope Pius VI, who died in captivity. Napoleon later re-established the Catholic Church in France through the Concordat of 1801.[91] The end of the Napoleonic Wars brought Catholic revival and the return of the Papal States.[92]

In 1854, Pope Pius IX, with the support of the overwhelming majority of Catholic bishops, whom he had consulted from 1851 to 1853, proclaimed the Immaculate Conception as a dogma in the Catholic Church.[93] In 1870, the First Vatican Council affirmed the doctrine of papal infallibility when exercised in specifically defined pronouncements,[94][95] striking a blow to the rival position of conciliarism. Controversy over this and other issues resulted in a breakaway movement called the Old Catholic Church,[96]

The Italian unification of the 1860s incorporated the Papal States, including Rome itself from 1870, into the Kingdom of Italy, thus ending the papacy's temporal power. In response, Pope Pius IX excommunicated King Victor Emmanuel II, refused payment for the land, and rejected the Italian Law of Guarantees, which granted him special privileges. To avoid placing himself in visible subjection to the Italian authorities, he remained a "prisoner in the Vatican".[97] This stand-off, which was spoken of as the Roman Question, was resolved by the 1929 Lateran Treaties, whereby the Holy See acknowledged Italian sovereignty over the former Papal States in return for payment and Italy's recognition of papal sovereignty over Vatican City as a new sovereign and independent state.[98]

Catholic missionaries generally supported, and sought to facilitate, the European imperial powers' conquest of Africa during the late nineteenth century. According to the historian of religion Adrian Hastings, Catholic missionaries were generally unwilling to defend African rights or encourage Africans to see themselves as equals to Europeans, in contrast to Protestant missionaries, who were more willing to oppose colonial injustices.[99]

20th century[lemba | kulemba source]

During the 20th century, the church's global reach continued to grow, despite the rise of anti-Catholic authoritarian regimes and the collapse of European Empires, accompanied by a general decline in religious observance in the West. Under Popes Benedict XV, and Pius XII, the Holy See sought to maintain public neutrality through the World Wars, acting as peace broker and delivering aid to the victims of the conflicts. In the 1960s, Pope John XXIII convened the Second Vatican Council, which ushered in radical change to church ritual and practice, and in the later 20th century, the long reign of Pope John Paul II contributed to the fall of communism in Europe, and a new public and international role for the papacy.[100][101]

World War One

Pope Pius X (1903–1914) renewed the independence of papal office by abolishing the veto of Catholic powers in papal elections, and his successors Benedict XV (1914–1922) and Pius XI (1922–1939) concluded the modern independence of the Vatican State within Italy.[102] Benedict XV was elected at the outbreak of the First World War. He attempted to mediate between the powers and established a Vatican relief office, to assist victims of the war and reunite families.[103] He offered numerous appeals for peace. His "Dès le début" initiative of 1 August 1917 was rejected by the warring parties.[104]

Interwar years

A number of anti-clerical governments emerged in the 20th century. The 1926 Calles Law separating church and state in Mexico led to the Cristero War[105] in which more than 3,000 priests were exiled or assassinated,[106] churches desecrated, services mocked, nuns raped, and captured priests shot.[105] Following the 1917 October Revolution, persecution of the church and Catholics in the Soviet Union continued into the 1930s, with the execution and exiling of clerics, monks and laymen, the confiscation of religious implements, and closure of churches.[107][108] In the 1936–39 Spanish Civil War, the Catholic hierarchy allied with Franco's Nationalists against the Popular Front government,[109] citing as justification Republican violence against the church.[110][111] Pope Pius XI referred to these three countries as a "terrible triangle".[112][113]

While, since the 1960s, Pope Pius XII has been accused of not having done enough to shelter Jews from the Holocaust, his defenders claim he secretly encouraged individual Catholic resistance groups,[114][115][116] such as that led by priest Heinrich Maier. Maier helped the allies fight against the V-2, which was produced by concentration camp prisoners.

The interwar Pope Pius XI modernized the papacy by appearing in St Peter's Square, founding Vatican Radio and the Papal Academy of Sciences, appointing 40 indigenous bishops and concluding fifteen concordats, including the Lateran Treaty with Italy which founded the Vatican City State.[117] After violations of the 1933 Reichskonkordat between the church and Nazi Germany, Pius XI issued the 1937 encyclical Mit brennender Sorge, which publicly condemned the Nazis' persecution of the church and their ideology of neopaganism and racial superiority.[118][119][120]

World War Two

His successor Pope Pius XII led the Catholic Church through the Second World War and early Cold War. Like his predecessors, Pius XII sought to publicly maintain Vatican neutrality in the War, and established aid networks to help victims, but he secretly assisted the anti-Hitler resistance and shared intelligence with the Allies.[103] His first encyclical Summi Pontificatus (1939) expressed dismay at the 1939 Invasion of Poland and reiterated Catholic teaching against racism.[121] He expressed concern against race killings on Vatican Radio, and intervened diplomatically to attempt to block Nazi deportations of Jews in various countries from 1942 to 1944. But the Pope's insistence on public neutrality and diplomatic language has become a source of much criticism and debate.[122] Nevertheless, in every country under German occupation, priests played a major part in rescuing Jews.[123] Israeli historian Pinchas Lapide estimated that Catholic rescue of Jews amounted to somewhere between 700,000 and 860,000 people.[124]

The Nazi persecution of the Catholic Church was at its most intense in Poland, and Catholic resistance to Nazism took various forms. Some 2,579 Catholic clergy were sent to the Priest Barracks of Dachau Concentration Camp, including 400 Germans.[125][126] Thousands of priests, nuns and brothers were imprisoned, taken to a concentration camp, tortured and murdered, including Saints Maximilian Kolbe and Edith Stein.[127][128] Catholics fought on both sides in the conflict. Catholic clergy played a leading role in the government of the fascist Slovak State, which collaborated with the Nazis, copied their anti-Semitic policies, and helped them carry out the Holocaust in Slovakia. Jozef Tiso, the President of the Slovak State and a Catholic priest, supported his government's deportation of Slovakian Jews to extermination camps.[129] The Vatican protested against these Jewish deportations in Slovakia and in other Nazi puppet regimes including Vichy France, Croatia, Bulgaria, Italy and Hungary.[130][131]

The Catholic resistance group around the priest Heinrich Maier passed on plans and production facilities for V-1 flying bombs, V-2 rockets, Tiger tanks, Messerschmitt Me 163 Komet and other aircraft to the Allies, with which they could target German production facilities. Much of the information was important to Operation Hydra and Operation Crossbow, both critical operations to Operation Overlord. He and his group informed the American Office of Strategic Services early on about the mass murder of Jews in Auschwitz. Maier supported the war against the Nazis on the principle "every bomb that falls on armaments factories shortens the war and spares the civilian population."[132]

Members of the Canadian Royal 22e Regiment in audience with Pope Pius XII, following the Liberation of Rome in 1944 during World War II

Around 1943, Adolf Hitler planned the kidnapping of the Pope and his internment in Germany. He gave SS General Wolff a corresponding order to prepare for the action.[133][134] While Pope Pius XII has been credited with helping to save hundreds of thousands of Jews during the Holocaust,[135][136] the church has also been accused of having encouraged centuries of antisemitism by its teachings[137] and not doing enough to stop Nazi atrocities.[138] Many Nazi criminals escaped overseas after the Second World War, also because they had powerful supporters from the Vatican.[139][140][141] The judgment of Pius XII is made more difficult by the sources, because the church archives for his tenure as nuncio, cardinal secretary of state and pope are in part closed or not yet processed.[142]

In dismembered Yugoslavia, the church favored the Nazi-installed Croatian Catholic fascist Ustaše regime due to its anti-communist ideology and for the potential to reinstate Catholic influence in the region following the dissolution of Austria-Hungary.[143] It did not however formally recognize the Independent State of Croatia (NDH).[143] Despite being informed of the regime's genocide against Orthodox Serbs, Jews and other non-Croats, the church did not publicly speak out against it, preferring to exert pressure through diplomacy.[144] In assessing the Vatican's position, historian Jozo Tomasevich writes that "it seems the Catholic Church fully supported the [Ustaše] regime and its policies."[145]

Early Cold War

During the post-war period, communist governments in Central and Eastern Europe severely restricted religious freedoms.[101] Although some priests and religious people collaborated with communist regimes,[146] many others were imprisoned, deported, or executed. The church was an important player in the fall of communism in Europe, particularly in the Polish People's Republic.[147]

In 1949, the Communist victory in the Chinese Civil War led to the expulsion of all foreign missionaries.[148] The new government also created the Patriotic Church and appointed its bishops. These appointments were initially rejected by Rome before many of them were accepted.[149] In the 1960s during the Cultural Revolution, the Chinese Communists closed all religious establishments. When Chinese churches eventually reopened, they remained under the control of the Patriotic Church. Many Catholic priests continued to be sent to prison for refusing to renounce allegiance to Rome.[150]

Second Vatican Council[lemba | kulemba source]

Bishops listen during the Second Vatican Council.

The Second Vatican Council (1962–1965) introduced the most significant changes to Catholic practices since the Council of Trent, four centuries before.[151] Initiated by Pope John XXIII, this ecumenical council modernized the practices of the Catholic Church, allowing the Mass to be said in the vernacular (local language) and encouraging "fully conscious, and active participation in liturgical celebrations".[152] It intended to engage the church more closely with the present world (aggiornamento), which was described by its advocates as an "opening of the windows".[153] In addition to changes in the liturgy, it led to changes to the church's approach to ecumenism,[154] and a call to improved relations with non-Christian religions, especially Judaism, in its document Nostra aetate.[155]

The council, however, generated significant controversy in implementing its reforms: proponents of the "Spirit of Vatican II" such as Swiss theologian Hans Küng said that Vatican II had "not gone far enough" to change church policies.[156] Traditionalist Catholics, such as Archbishop Marcel Lefebvre, however, strongly criticized the council, arguing that its liturgical reforms led "to the destruction of the Holy Sacrifice of the Mass and the sacraments", among other issues.[157]

Several teachings of the Catholic Church came under increased scrutiny both concurrent with and following the council; among those teachings was the church's teaching regarding the immorality of contraception. The recent introduction of hormonal contraception (including "the pill"), which were believed by some to be morally different from previous methods, prompted John XXIII to form a committee to advise him of the moral and theological issues with the new method.[158][159] Pope Paul VI later expanded the committee's scope to freely examine all methods, and the committee's unreleased final report was rumoured to suggest permitting at least some methods of contraception. Paul did not agree with the arguments presented, and eventually issued Humanae vitae, saying that it upheld the constant teaching of the church against contraception. It expressly included hormonal methods as prohibited.[note 3] This document generated a largely negative response from many Catholics.Template:From whom?[160]

John Paul II[lemba | kulemba source]

Pope John Paul II is credited as a major influence to the end of the Cold War and the fall of communism. Here with U.S. President Ronald Reagan and his wife, Nancy, in 1982.

In 1978, Pope John Paul II, formerly Archbishop of Kraków in the Polish People's Republic, became the first non-Italian pope in 455 years. His 26 1/2-year pontificate was one of the longest in history.[161] Mikhail Gorbachev, the president of the Soviet Union, credited the Polish pope with hastening the fall of communism in Europe.[162]

John Paul II sought to evangelize an increasingly secular world. He instituted World Youth Day as a "worldwide encounter with the pope" for young people; it is now held every two to three years.[163] He travelled more than any other pope, visiting 129 countries,[164] and used television and radio as means of spreading the church's teachings. He also emphasized the dignity of work and natural rights of labourers to have fair wages and safe conditions in Laborem exercens.[165] He emphasized several church teachings, including moral exhortations against abortion, euthanasia, and against widespread use of the death penalty, in Evangelium Vitae.[166]

From the late 20th century, the Catholic Church has been criticized for its doctrines on sexuality, its inability to ordain women, and its handling of sexual abuse cases.

In 1992, the Vatican acknowledged its error in persecuting Galileo 359 years earlier for proving the Earth revolved around the Sun.[167][168]

21st century[lemba | kulemba source]

In 2005, following the death of John Paul II, Pope Benedict XVI, head of the Congregation for the Doctrine of the Faith under John Paul II, was elected. He was known for upholding traditional Christian values against secularization,[169] and for increasing use of the Tridentine Mass as found in the Roman Missal of 1962, which he titled the "Extraordinary Form".[170] In 2012, the 50th anniversary of Vatican II, an assembly of the Synod of Bishops discussed re-evangelising lapsed Catholics in the developed world.[171] Citing the frailties of advanced age, Benedict resigned in 2013, becoming the first pope to do so in nearly 600 years.[172] His resignation has caused controversy among a minority of Catholics[who?] who say Benedict did not fully resign the papacy.[173]

Pope Francis[lemba | kulemba source]

Pope Francis, the current pope of the Catholic Church, succeeded Pope Benedict XVI in 2013 as the first pope from the Americas, the first from the Southern Hemisphere, and the first Pope from outside Europe since the Syrian Gregory III, who reigned in the 8th century. Pope Francis has been noted for his humility, emphasis on God's mercy, concern for the poor and the environment, as well as his commitment to interfaith dialogue. Media commentators Rachel Donadio of The Atlantic and Brandon Ambrosino of Vox credit Pope Francis with having a less formal approach to the papacy than his predecessors.[174][175]

Pope Francis is recognized[by whom?] for his efforts "to further close the nearly 1,000-year estrangement with the Orthodox Churches".[176] His installation was attended by Patriarch Bartholomew I of Constantinople of the Eastern Orthodox Church,[177] the first time since the Great Schism of 1054 that the Eastern Orthodox Ecumenical Patriarch of Constantinople has attended a papal installation.[178] On 12 February 2016, Pope Francis and Patriarch Kirill of Moscow, head of the largest Eastern Orthodox church, met in Havana, Cuba, issuing a joint declaration calling for restored Christian unity between the two churches. This was reported as the first such high-level meeting between the two churches since the Great Schism of 1054.[179]

In 2014, the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops addressed the church's ministry towards families and marriages and to Catholics in "irregular" relationships, such as those who divorced and remarried outside of the church without a declaration of nullity.[180][181] While welcomed by some, it was criticized by some for perceived ambiguity, provoking controversies among individual representatives of differing perspectives.[182]

In 2017 during a visit in Egypt, Pope Francis reestablished mutual recognition of baptism with the Coptic Orthodox Church.[183]

In 2021, Pope Francis issued the apostolic letter Traditionis Custodes, which reversed some of permissions his predecessor had afforded to celebration of the Extraordinary Form of the Roman Rite and emphasized Pope Francis's preference for the Ordinary Form.[184]

On 1 April 2022, during a meeting between a delegation of Canadian First Nations representatives and Pope Francis at the Vatican, the pope apologized for the conduct of some members of the Roman Catholic Church in the Canadian Indian residential school system.[185]

Organization[lemba | kulemba source]

"I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on Earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on Earth shall be loosed in heaven." Jesus to Peter in the Gospel of Matthew, 16:19 The crossed gold and silver keys of the Holy See symbolize the keys of Simon Peter, representing the power of the papal office to loose and bind. The triple crown papal tiara symbolizes the triple power of the pope as "father of kings", "governor of the world" and "Vicar of Christ". The gold cross on a monde (globe) surmounting the tiara symbolizes the sovereignty of Jesus.

The Catholic Church follows an episcopal polity, led by bishops who have received the sacrament of Holy Orders who are given formal jurisdictions of governance within the church.[186][187] There are three levels of clergy: the episcopate, composed of bishops who hold jurisdiction over a geographic area called a diocese or eparchy; the presbyterate, composed of priests ordained by bishops and who work in local dioceses or religious orders; and the diaconate, composed of deacons who assist bishops and priests in a variety of ministerial roles. Ultimately leading the entire Catholic Church is the bishop of Rome, known as the pope (Latin: papa, lit.'father'), whose jurisdiction is called the Holy See (Sancta Sedes in Latin).[188] In parallel to the diocesan structure are a variety of religious institutes that function autonomously, often subject only to the authority of the pope, though sometimes subject to the local bishop. Most religious institutes only have male or female members but some have both. Additionally, lay members aid many liturgical functions during worship services.

Holy See, papacy, Roman Curia, and College of Cardinals[lemba | kulemba source]

Francis is the 266th and current pope of the Catholic Church, a title he holds ex officio as bishop of Rome, and sovereign of Vatican City. He was elected in the 2013 papal conclave.

Template:Canon law The hierarchy of the Catholic Church is headed[note 4] by the pope—currently Pope Francis, who was elected on 13 March 2013 by a papal conclave.[194] The office of the pope is known as the papacy. The Catholic Church holds that Christ instituted the papacy upon giving the keys of Heaven to Saint Peter. His ecclesiastical jurisdiction is called the Holy See, or the Apostolic See (meaning the see of the apostle Peter).[195][196] Directly serving the pope is the Roman Curia, the central governing body that administers the day-to-day business of the Catholic Church.

The pope is also sovereign of Vatican City,[197] a small city-state entirely enclaved within the city of Rome, which is an entity distinct from the Holy See. It is as head of the Holy See, not as head of Vatican City State, that the pope receives ambassadors of states and sends them his own diplomatic representatives.[198] The Holy See also confers orders, decorations and medals, such as the orders of chivalry originating from the Middle Ages.

While the famous Saint Peter's Basilica is located in Vatican City, above the traditional site of Saint Peter's tomb, the papal cathedral for the Diocese of Rome is the Archbasilica of Saint John Lateran, located within the city of Rome, though enjoying extraterritorial privileges accredited to the Holy See.

The position of cardinal is a rank of honour bestowed by popes on certain clerics, such as leaders within the Roman Curia, bishops serving in major cities and distinguished theologians. For advice and assistance in governing, the pope may turn to the College of Cardinals.[199]

Following the death or resignation of a pope,[note 5] members of the College of Cardinals who are under age 80 act as an electoral college, meeting in a papal conclave to elect a successor.[201] Although the conclave may elect any male Catholic as pope, since 1389 only cardinals have been elected.[202]

Canon law[lemba | kulemba source]

Catholic canon law (Latin: jus canonicum)[203] is the system of laws and legal principles made and enforced by the hierarchical authorities of the Catholic Church to regulate its external organization and government and to order and direct the activities of Catholics toward the mission of the church.[204] The canon law of the Latin Church was the first modern Western legal system,[205] and is the oldest continuously functioning legal system in the West,[206][207] while the distinctive traditions of Eastern Catholic canon law govern the 23 Eastern Catholic particular churches sui iuris.

Positive ecclesiastical laws, based directly or indirectly upon immutable divine law or natural law, derive formal authority in the case of universal laws from promulgation by the supreme legislator—the Supreme Pontiff—who possesses the totality of legislative, executive and judicial power in his person,[208] while particular laws derive formal authority from promulgation by a legislator inferior to the supreme legislator, whether an ordinary or a delegated legislator. The actual subject material of the canons is not just doctrinal or moral in nature, but all-encompassing of the human condition. It has all the ordinary elements of a mature legal system:[209] laws, courts, lawyers, judges,[209] a fully articulated legal code for the Latin Church[210] as well as a code for the Eastern Catholic Churches,[210] principles of legal interpretation,[211] and coercive penalties.[212][213]

Canon law concerns the Catholic Church's life and organization and is distinct from civil law. In its own field it gives force to civil law only by specific enactment in matters such as the guardianship of minors.[214] Similarly, civil law may give force in its field to canon law, but only by specific enactment, as with regard to canonical marriages.[215] Currently, the 1983 Code of Canon Law is in effect for the Latin Church.[216] The distinct 1990 Code of Canons of the Eastern Churches (CCEO, after the Latin initials) applies to the autonomous Eastern Catholic Churches.[217]

Latin and Eastern churches[lemba | kulemba source]

Template:Major Sui Iuris Catholic Churches

In the first thousand years of Catholic history, different varieties of Christianity developed in the Western and Eastern Christian areas of Europe, Asia and Africa. Though most Eastern-tradition churches are no longer in communion with the Catholic Church after the Great Schism of 1054 (as well as the earlier Nestorian Schism and Chalcedonian Schism), 23 autonomous particular churches of eastern traditions participate in the Catholic communion, also known as "churches sui iuris" (Latin: "of one's own right"). The largest and most well known is the Latin Church, the only Western-tradition church, with more than 1 billion members worldwide. Relatively small in terms of adherents compared to the Latin Church, are the 23 self-governing Eastern Catholic Churches with a combined membership of 17.3 million as of 2010.[218][219][220][221]

The Latin Church is governed by the pope and diocesan bishops directly appointed by him. The pope exercises a direct patriarchal role over the Latin Church, which is considered to form the original and still major part of Western Christianity, a heritage of certain beliefs and customs originating in Europe and northwestern Africa, some of which are inherited by many Christian denominations that trace their origins to the Protestant Reformation.[222]

The Eastern Catholic Churches follow the traditions and spirituality of Eastern Christianity and are churches that have always remained in full communion with the Catholic Church or who have chosen to re-enter full communion in the centuries following the East–West Schism or earlier divisions. These churches are communities of Catholic Christians whose forms of worship reflect distinct historical and cultural influences rather than differences in doctrine. The pope's recognition of Eastern Catholic Churches, though, has caused controversy in ecumenical relations with the Eastern Orthodox and other eastern churches. Historically, pressure to conform to the norms of the Western Christianity practiced by the majority Latin Church led to a degree of encroachment (Latinization) on some of the Eastern Catholic traditions. The Second Vatican Council document, Orientalium Ecclesiarum, built on previous reforms to reaffirm the right of Eastern Catholics to maintain their distinct liturgical practices.[223]

A church sui iuris is defined in the Code of Canons for the Eastern Churches as a "group of Christian faithful united by a hierarchy" that is recognized by the pope in his capacity as the supreme authority on matters of doctrine within the church.[224] The term is an innovation of the CCEO to denote the relative autonomy of the Eastern Catholic Churches,[225] who remain in full communion with the pope, but have governance structures and liturgical traditions separate from that of the Latin Church.[219] While the Latin Church's canons do not explicitly use the term, it is tacitly recognized as equivalent.

Some Eastern Catholic churches are governed by a patriarch who is elected by the synod of the bishops of that church,[226] others are headed by a major archbishop,[227] others are under a metropolitan,[228] and others are organized as individual eparchies.[229] Each church has authority over the particulars of its internal organization, liturgical rites, liturgical calendar and other aspects of its spirituality, subject only to the authority of the pope.[230] The Roman Curia has a specific department, the Congregation for the Oriental Churches, to maintain relations with them.[231] The pope does not generally appoint bishops or clergy in the Eastern Catholic Churches, deferring to their internal governance structures, but may intervene if he feels it necessary.

Dioceses, parishes, organizations, and institutes[lemba | kulemba source]

Template:Catholicism map Individual countries, regions, or major cities are served by particular churches known as dioceses in the Latin Church, or eparchies in the Eastern Catholic Churches, each overseen by a bishop. As of 2008, the Catholic Church has 2,795 dioceses.[232] The bishops in a particular country are members of a national or regional episcopal conference.[233]

Dioceses are divided into parishes, each with one or more priests, deacons, or lay ecclesial ministers.[234] Parishes are responsible for the day to day celebration of the sacraments and pastoral care of the laity.[235] As of 2016, there are 221,700 parishes worldwide.[236]

In the Latin Church, Catholic men may serve as deacons or priests by receiving sacramental ordination. Men and women may serve as extraordinary ministers of Holy Communion, as readers (lectors), or as altar servers. Historically, boys and men have only been permitted to serve as altar servers; however, since the 1990s, girls and women have also been permitted.[237][note 6]

Ordained Catholics, as well as members of the laity, may enter into consecrated life either on an individual basis, as a hermit or consecrated virgin, or by joining an institute of consecrated life (a religious institute or a secular institute) in which to take vows confirming their desire to follow the three evangelical counsels of chastity, poverty and obedience.[238] Examples of institutes of consecrated life are the Benedictines, the Carmelites, the Dominicans, the Franciscans, the Missionaries of Charity, the Legionaries of Christ and the Sisters of Mercy.[238]

"Religious institutes" is a modern term encompassing both "religious orders" and "religious congregations," which were once distinguished in canon law.[239] The terms "religious order" and "religious institute" tend to be used as synonyms colloquially.[240]

By means of Catholic charities and beyond, the Catholic Church is the largest non-government provider of education and health care in the world.[24]

Membership[lemba | kulemba source]

Template:Catholic Church by country

Geographic distribution of Catholics in 2019[4]
The Americas
48.1%
Europe
21.2%
Africa
18.7%
Asia
11.0%
Oceania
0.8%

Catholicism is the second largest religious body in the world, surpassed in size only by Sunni Islam.[241] Church membership, defined as baptized Catholics, was 1.345 billion at the end of 2019, which is 18% of the world population.[4] Brazil has the largest Catholic population in the world, followed by Mexico, the Philippines, and the United States.[242] Catholics represent about half of all Christians.[243]

Geographic distribution of Catholics worldwide continues to shift, with 18.7% in Africa, 48.1% in the Americas, 11.0% Asia, 21.2% in Europe, and 0.8% in Oceania.[4]

Catholic ministers include ordained clergy, lay ecclesial ministers, missionaries, and catechists. Also as of the end of 2019, there were 467,938 ordained clergy, including 5,364 bishops, 414,336 priests (diocesan and religious), and 48,238 deacons (permanent).[4] Non-ordained ministers included 3,157,568 catechists, 367,679 lay missionaries, and 39,951 lay ecclesial ministers.[244]

Catholics who have committed to religious or consecrated life instead of marriage or single celibacy, as a state of life or relational vocation, include 54,559 male religious and 705,529 women religious. These are not ordained, nor generally considered ministers unless also engaged in one of the lay minister categories above.[245]

Doctrine[lemba | kulemba source]

Catholic doctrine has developed over the centuries, reflecting direct teachings of early Christians, formal definitions of heretical and orthodox beliefs by ecumenical councils and in papal bulls, and theological debate by scholars. The church believes that it is continually guided by the Holy Spirit as it discerns new theological issues and is protected infallibly from falling into doctrinal error when a firm decision on an issue is reached.[246][247]

It teaches that revelation has one common source, God, and two distinct modes of transmission: Sacred Scripture and Sacred Tradition,[248][249] and that these are authentically interpreted by the Magisterium.[250][251] Sacred Scripture consists of the 73 books of the Catholic Bible, consisting of 46 Old Testament and 27 New Testament writings. Sacred Tradition consists of those teachings believed by the church to have been handed down since the time of the Apostles.[252] Sacred Scripture and Sacred Tradition are collectively known as the "deposit of faith" (depositum fidei in Latin). These are in turn interpreted by the Magisterium (from magister, Latin for "teacher"), the church's teaching authority, which is exercised by the pope and the College of Bishops in union with the pope, the Bishop of Rome.[253] Catholic doctrine is authoritatively summarized in the Catechism of the Catholic Church, published by the Holy See.[254][255]

Nature of God[lemba | kulemba source]

c. 1210 manuscript version of the traditional Shield of the Trinity theological diagram

The Catholic Church holds that there is one eternal God, who exists as a perichoresis ("mutual indwelling") of three hypostases, or "persons": God the Father; God the Son; and God the Holy Spirit, which together are called the "Holy Trinity".[256]

Catholics believe that Jesus Christ is the "Second Person" of the Trinity, God the Son. In an event known as the Incarnation, through the power of the Holy Spirit, God became united with human nature through the conception of Christ in the womb of the Blessed Virgin Mary. Christ, therefore, is understood as being both fully divine and fully human, including possessing a human soul. It is taught that Christ's mission on earth included giving people his teachings and providing his example for them to follow as recorded in the four Gospels.[257] Jesus is believed to have remained sinless while on earth, and to have allowed himself to be unjustly executed by crucifixion, as a sacrifice of himself to reconcile humanity to God; this reconciliation is known as the Paschal Mystery.[258] The Greek term "Christ" and the Hebrew "Messiah" both mean "anointed one", referring to the Christian belief that Jesus' death and resurrection are the fulfilment of the Old Testament's messianic prophecies.[259]

The Catholic Church teaches dogmatically that "the Holy Spirit proceeds eternally from the Father and the Son, not as from two principles but as from one single principle".[260] It holds that the Father, as the "principle without principle", is the first origin of the Spirit, but also that he, as Father of the only Son, is with the Son the single principle from which the Spirit proceeds.[261] This belief is expressed in the Filioque clause which was added to the Latin version of the Nicene Creed of 381 but not included in the Greek versions of the creed used in Eastern Christianity.[262]

Nature of the church[lemba | kulemba source]

The Catholic Church teaches that it is the "one true church",[14][263] "the universal sacrament of salvation for the human race",[264][265] and "the one true religion".[266] According to the Catechism, the Catholic Church is further described in the Nicene Creed as the "one, holy, catholic, and apostolic Church".[267] These are collectively known as the Four Marks of the Church. The church teaches that its founder is Jesus Christ.[268][269] The New Testament records several events considered integral to the establishment of the Catholic Church, including Jesus' activities and teaching and his appointment of the apostles as witnesses to his ministry, suffering, and resurrection. The Great Commission, after his resurrection, instructed the apostles to continue his work. The coming of the Holy Spirit upon the apostles, in an event known as Pentecost, is seen as the beginning of the public ministry of the Catholic Church.[270] The church teaches that all duly consecrated bishops have a lineal succession from the apostles of Christ, known as apostolic succession.[271] In particular, the Bishop of Rome (the pope) is considered the successor to the apostle Simon Peter, a position from which he derives his supremacy over the church.[272]

Catholic belief holds that the church "is the continuing presence of Jesus on earth"[273] and that it alone possesses the full means of salvation.[274] Through the passion (suffering) of Christ leading to his crucifixion as described in the Gospels, it is said Christ made himself an oblation to God the Father to reconcile humanity to God;[275] the Resurrection of Jesus makes him the firstborn from the dead, the first among many brethren.[276] By reconciling with God and following Christ's words and deeds, an individual can enter the Kingdom of God.[277] The church sees its liturgy and sacraments as perpetuating the graces achieved through Christ's sacrifice to strengthen a person's relationship with Christ and aid in overcoming sin.[278]

Final judgement[lemba | kulemba source]

The Catholic Church teaches that, immediately after death, the soul of each person will receive a particular judgement from God, based on their sins and their relationship to Christ.[279][280] This teaching also attests to another day when Christ will sit in universal judgement of all mankind. This final judgement, according to the church's teaching, will bring an end to human history and mark the beginning of both a new and better heaven and earth ruled by God in righteousness.[281]

Depending on the judgement rendered following death, it is believed that a soul may enter one of three states of the afterlife:

 • Heaven is a state of unending union with the divine nature of God, not ontologically, but by grace. It is an eternal life, in which the soul contemplates God in ceaseless beatitude.[282]
 • Purgatory is a temporary condition for the purification of souls who, although destined for Heaven, are not fully detached from sin and thus cannot enter Heaven immediately.[283] In Purgatory, the soul suffers, and is purged and perfected. Souls in purgatory may be aided in reaching heaven by the prayers of the faithful on earth and by the intercession of saints.[284]
 • Final Damnation: Finally, those who persist in living in a state of mortal sin and do not repent before death subject themselves to hell, an everlasting separation from God.[285] The church teaches that no one is condemned to hell without having freely decided to reject God.[286] No one is predestined to hell and no one can determine with absolute certainty who has been condemned to hell.[287] Catholicism teaches that through God's mercy a person can repent at any point before death, be illuminated with the truth of the Catholic faith, and thus obtain salvation.[288] Some Catholic theologians have speculated that the souls of unbaptized infants and non-Christians without mortal sin but who die in original sin are assigned to limbo, although this is not an official dogma of the church.[289]

While the Catholic Church teaches that it alone possesses the full means of salvation,[274] it also acknowledges that the Holy Spirit can make use of Christian communities separated from itself to "impel towards Catholic unity"[290] and "tend and lead toward the Catholic Church",[290] and thus bring people to salvation, because these separated communities contain some elements of proper doctrine, albeit admixed with errors. It teaches that anyone who is saved is saved through the Catholic Church but that people can be saved outside of the ordinary means known as baptism of desire, and by pre-baptismal martyrdom, known as baptism of blood, as well as when conditions of invincible ignorance are present, although invincible ignorance in itself is not a means of salvation.[291]

Saints and devotions[lemba | kulemba source]

A saint (also historically known as a hallow) is a person who is recognized as having an exceptional degree of holiness or likeness or closeness to God, while canonization is the act by which a Christian church declares that a person who has died was a saint, upon which declaration the person is included in the "canon", or list, of recognized saints.[292][293] The first persons honoured as saints were the martyrs. Pious legends of their deaths were considered affirmations of the truth of their faith in Christ. By the fourth century, however, "confessors"—people who had confessed their faith not by dying but by word and life—began to be venerated publicly.

In the Catholic Church, both in Latin and Eastern Catholic churches, the act of canonization is reserved to the Apostolic See and occurs at the conclusion of a long process requiring extensive proof that the candidate for canonization lived and died in such an exemplary and holy way that he is worthy to be recognized as a saint. The church's official recognition of sanctity implies that the person is now in Heaven and that he may be publicly invoked and mentioned officially in the liturgy of the church, including in the Litany of the Saints. Canonization allows universal veneration of the saint in the liturgy of the Roman Rite; for permission to venerate merely locally, only beatification is needed.[294]

Devotions are "external practices of piety" which are not part of the official liturgy of the Catholic Church but are part of the popular spiritual practices of Catholics.[295] These include various practices regarding the veneration of the saints, especially veneration of the Virgin Mary. Other devotional practices include the Stations of the Cross, the Sacred Heart of Jesus, the Holy Face of Jesus,[296] the various scapulars, novenas to various saints,[297] pilgrimages[298] and devotions to the Blessed Sacrament,[297] and the veneration of saintly images such as the santos.[299] The bishops at the Second Vatican Council reminded Catholics that "devotions should be so drawn up that they harmonize with the liturgical seasons, accord with the sacred liturgy, are in some fashion derived from it, and lead the people to it, since, in fact, the liturgy by its very nature far surpasses any of them."[300]

Virgin Mary[lemba | kulemba source]

Template:Catholic mariology sidebar

The Blessed Virgin Mary is highly regarded in the Catholic Church, proclaiming her as Mother of God, free from original sin and an intercessor.

Catholic Mariology deals with the dogmas and teachings concerning the life of Mary, mother of Jesus, as well as the veneration of Mary by the faithful. Mary is held in special regard, declared the Mother of God (Greek: Θεοτόκος, romanized: Theotokos, lit.'God-bearer'), and believed as dogma to have remained a virgin throughout her life.[301] Further teachings include the doctrines of the Immaculate Conception (her own conception without the stain of original sin) and the Assumption of Mary (that her body was assumed directly into heaven at the end of her life). Both of these doctrines were defined as infallible dogma, by Pope Pius IX in 1854 and Pope Pius XII in 1950 respectively,[302] but only after consulting with the Catholic bishops throughout the world to ascertain that this is a Catholic belief.[303] In the Eastern Catholic churches, however, they continue to celebrate the feast of the Assumption under the name of the Dormition of the Mother of God on the same date.[304] The teaching that Mary died before being assumed significantly precedes the idea that she did not. St John Damascene wrote that "St Juvenal, Bishop of Jerusalem, at the Council of Chalcedon (451), made known to the Emperor Marcian and Pulcheria, who wished to possess the body of the Mother of God, that Mary died in the presence of all the Apostles, but that her tomb, when opened, upon the request of St Thomas, was found empty; wherefrom the Apostles concluded that the body was taken up to Heaven."[305]

Devotions to Mary are part of Catholic piety but are distinct from the worship of God.[306] Practices include prayers and Marian art, music, and architecture. Several liturgical Marian feasts are celebrated throughout the Church Year and she is honoured with many titles such as Queen of Heaven. Pope Paul VI called her Mother of the Church because, by giving birth to Christ, she is considered to be the spiritual mother to each member of the Body of Christ.[302] Because of her influential role in the life of Jesus, prayers and devotions such as the Hail Mary, the Rosary, the Salve Regina and the Memorare are common Catholic practices.[307] Pilgrimage to the sites of several Marian apparitions affirmed by the church, such as Lourdes, Fátima, and Guadalupe,[308] are also popular Catholic devotions.[309]

Sacraments[lemba | kulemba source]

Mass at the Grotto at Lourdes, France. The chalice is displayed to the people immediately after the consecration of the wine.

The Catholic Church teaches that it was entrusted with seven sacraments that were instituted by Christ. The number and nature of the sacraments were defined by several ecumenical councils, most recently the Council of Trent.[310][note 7] These are Baptism, Confirmation, the Eucharist, Penance, Anointing of the Sick (formerly called Extreme Unction, one of the "Last Rites"), Holy Orders and Holy Matrimony. Sacraments are visible rituals that Catholics see as signs of God's presence and effective channels of God's grace to all those who receive them with the proper disposition (ex opere operato).[311] The Catechism of the Catholic Church categorizes the sacraments into three groups, the "sacraments of Christian initiation", "sacraments of healing" and "sacraments at the service of communion and the mission of the faithful". These groups broadly reflect the stages of people's natural and spiritual lives which each sacrament is intended to serve.[312]

The liturgies of the sacraments are central to the church's mission. According to the Catechism:

In the liturgy of the New Covenant every liturgical action, especially the celebration of the Eucharist and the sacraments, is an encounter between Christ and the Church. The liturgical assembly derives its unity from the "communion of the Holy Spirit" who gathers the children of God into the one Body of Christ. This assembly transcends racial, cultural, social—indeed, all human affinities.[313]

According to church doctrine, the sacraments of the church require the proper form, matter, and intent to be validly celebrated.[314] In addition, the Canon Laws for both the Latin Church and the Eastern Catholic Churches govern who may licitly celebrate certain sacraments, as well as strict rules about who may receive the sacraments.[315] Notably, because the church teaches that Christ is present in the Eucharist,[316] those who are conscious of being in a state of mortal sin are forbidden to receive the sacrament until they have received absolution through the sacrament of Reconciliation (Penance).[317] Catholics are normally obliged to abstain from eating for at least an hour before receiving the sacrament.[317] Non-Catholics are ordinarily prohibited from receiving the Eucharist as well.[315][318]

Catholics, even if they were in danger of death and unable to approach a Catholic minister, may not ask for the sacraments of the Eucharist, penance or anointing of the sick from someone, such as a Protestant minister, who is not known to be validly ordained in line with Catholic teaching on ordination.[319][320] Likewise, even in grave and pressing need, Catholic ministers may not administer these sacraments to those who do not manifest Catholic faith in the sacrament. In relation to the churches of Eastern Christianity not in communion with the Holy See, the Catholic Church is less restrictive, declaring that "a certain communion in sacris, and so in the Eucharist, given suitable circumstances and the approval of Church authority, is not merely possible but is encouraged."[321]

Sacraments of initiation[lemba | kulemba source]

Baptism[lemba | kulemba source]

Baptism of Augustine of Hippo as represented in a sculptural group in Troyes Cathedral (1549), France

As viewed by the Catholic Church, Baptism is the first of three sacraments of initiation as a Christian.[322] It washes away all sins, both original sin and personal actual sins.[323] It makes a person a member of the church.[324] As a gratuitous gift of God that requires no merit on the part of the person who is baptized, it is conferred even on children,[325] who, though they have no personal sins, need it on account of original sin.[326] If a new-born child is in a danger of death, anyone—be it a doctor, a nurse, or a parent—may baptize the child.[327] Baptism marks a person permanently and cannot be repeated.[328] The Catholic Church recognizes as valid baptisms conferred even by people who are not Catholics or Christians, provided that they intend to baptize ("to do what the Church does when she baptizes") and that they use the Trinitarian baptismal formula.[329]

Confirmation[lemba | kulemba source]

The Catholic Church sees the sacrament of confirmation as required to complete the grace given in baptism.[330] When adults are baptized, confirmation is normally given immediately afterwards,[331] a practice followed even with newly baptized infants in the Eastern Catholic Churches.[332] In the West confirmation of children is delayed until they are old enough to understand or at the bishop's discretion.[333] In Western Christianity, particularly Catholicism, the sacrament is called confirmation, because it confirms and strengthens the grace of baptism; in the Eastern Churches, it is called chrismation, because the essential rite is the anointing of the person with chrism,[334] a mixture of olive oil and some perfumed substance, usually balsam, blessed by a bishop.[334][335] Those who receive confirmation must be in a state of grace, which for those who have reached the age of reason means that they should first be cleansed spiritually by the sacrament of Penance; they should also have the intention of receiving the sacrament, and be prepared to show in their lives that they are Christians.[336]

Eucharist[lemba | kulemba source]

Pope Benedict XVI celebrates the Eucharist at the canonization of Frei Galvão in São Paulo, Brazil on 11 May 2007.

For Catholics, the Eucharist is the sacrament which completes Christian initiation. It is described as "the source and summit of the Christian life".[337] The ceremony in which a Catholic first receives the Eucharist is known as First Communion.[338]

The Eucharistic celebration, also called the Mass or Divine liturgy, includes prayers and scriptural readings, as well as an offering of bread and wine, which are brought to the altar and consecrated by the priest to become the body and the blood of Jesus Christ, a change called transubstantiation.[339][note 8] The words of consecration reflect the words spoken by Jesus during the Last Supper, where Christ offered his body and blood to his Apostles the night before his crucifixion. The sacrament re-presents (makes present) the sacrifice of Jesus on the cross,[340] and perpetuates it. Christ's death and resurrection give grace through the sacrament that unites the faithful with Christ and one another, remits venial sin, and aids against committing moral sin (though mortal sin itself is forgiven through the sacrament of penance).[341]

A Catholic believer prays in a church in Mexico.

Sacraments of healing[lemba | kulemba source]

The two sacraments of healing are the Sacrament of Penance and Anointing of the Sick.

Penance[lemba | kulemba source]

The Sacrament of Penance (also called Reconciliation, Forgiveness, Confession, and Conversion[342]) exists for the conversion of those who, after baptism, separate themselves from Christ by sin.[343] Essential to this sacrament are acts both by the sinner (examination of conscience, contrition with a determination not to sin again, confession to a priest, and performance of some act to repair the damage caused by sin) and by the priest (determination of the act of reparation to be performed and absolution).[344] Serious sins (mortal sins) should be confessed at least once a year and always before receiving Holy Communion, while confession of venial sins also is recommended.[345] The priest is bound under the severest penalties to maintain the "seal of confession", absolute secrecy about any sins revealed to him in confession.[346]

Anointing of the sick[lemba | kulemba source]

The Seven Sacraments Altarpiece triptych painting of Extreme Unction (Anointing of the Sick) with oil being administered by a priest during last rites. Rogier van der Weyden, c. 1445.

While chrism is used only for the three sacraments that cannot be repeated, a different oil is used by a priest or bishop to bless a Catholic who, because of illness or old age, has begun to be in danger of death.[347] This sacrament, known as Anointing of the Sick, is believed to give comfort, peace, courage and, if the sick person is unable to make a confession, even forgiveness of sins.[348]

The sacrament is also referred to as Unction, and in the past as Extreme Unction, and it is one of the three sacraments that constitute the last rites, together with Penance and Viaticum (Eucharist).[349]

Sacraments at the service of communion[lemba | kulemba source]

According to the Catechism, there are two sacraments of communion directed towards the salvation of others: priesthood and marriage.[350] Within the general vocation to be a Christian, these two sacraments "consecrate to specific mission or vocation among the people of God. Men receive the holy orders to feed the Church by the word and grace. Spouses marry so that their love may be fortified to fulfil duties of their state".[351]

Holy Orders[lemba | kulemba source]

Priests lay their hands on the ordinands during the rite of ordination.

The sacrament of Holy Orders consecrates and deputes some Christians to serve the whole body as members of three degrees or orders: episcopate (bishops), presbyterate (priests) and diaconate (deacons).[352][353] The church has defined rules on who may be ordained into the clergy. In the Latin Church, the priesthood is generally restricted to celibate men, and the episcopate is always restricted to celibate men.[354] Men who are already married may be ordained in certain Eastern Catholic churches in most countries,[355] and the personal ordinariates and may become deacons even in the Western Church[356][357] (see Clerical marriage). But after becoming a Catholic priest, a man may not marry (see Clerical celibacy) unless he is formally laicized.

All clergy, whether deacons, priests or bishops, may preach, teach, baptize, witness marriages and conduct funeral liturgies.[358] Only bishops and priests can administer the sacraments of the Eucharist, Reconciliation (Penance) and Anointing of the Sick.[359][360] Only bishops can administer the sacrament of Holy Orders, which ordains someone into the clergy.[361]

Matrimony[lemba | kulemba source]

Wedding mass in the Philippines

The Catholic Church teaches that marriage is a social and spiritual bond between a man and a woman, ordered towards the good of the spouses and procreation of children; according to Catholic teachings on sexual morality, it is the only appropriate context for sexual activity. A Catholic marriage, or any marriage between baptized individuals of any Christian denomination, is viewed as a sacrament. A sacramental marriage, once consummated, cannot be dissolved except by death.[362][note 9] The church recognizes certain conditions, such as freedom of consent, as required for any marriage to be valid; In addition, the church sets specific rules and norms, known as canonical form, that Catholics must follow.[365]

The church does not recognize divorce as ending a valid marriage and allows state-recognized divorce only as a means of protecting the property and well-being of the spouses and any children. However, consideration of particular cases by the competent ecclesiastical tribunal can lead to declaration of the invalidity of a marriage, a declaration usually referred to as an annulment. Remarriage following a divorce is not permitted unless the prior marriage was declared invalid.[366]

Liturgy[lemba | kulemba source]

Catholic religious objects – Holy Bible, crucifix and rosary

Among the 24 autonomous (sui iuris) churches, numerous liturgical and other traditions exist, called rites, which reflect historical and cultural diversity rather than differences in belief.[367] In the definition of the Code of Canons of the Eastern Churches, "a rite is the liturgical, theological, spiritual, and disciplinary patrimony, culture and circumstances of history of a distinct people, by which its own manner of living the faith is manifested in each Church sui iuris".[368]

The liturgy of the sacrament of the Eucharist, called the Mass in the West and Divine Liturgy or other names in the East, is the principal liturgy of the Catholic Church.[369] This is because it is considered the propitiatory sacrifice of Christ himself.[370] Its most widely used form is that of the Roman Rite as promulgated by Paul VI in 1969 (see Missale Romanum) and revised by Pope John Paul II in 2002 (see Liturgiam Authenticam). In certain circumstances, the 1962 form of the Roman Rite remains authorized in the Latin Church. Eastern Catholic Churches have their own rites. The liturgies of the Eucharist and the other sacraments vary from rite to rite, reflecting different theological emphases.

Western rites[lemba | kulemba source]

Template:Roman Rite of Mass The Roman Rite is the most common rite of worship used by the Catholic Church, with the Ordinary Form of the Roman Rite form of the Mass. Its use is found worldwide, originating in Rome and spreading throughout Europe, influencing and eventually supplanting local rites.[371] The present ordinary form of Mass in the Roman Rite, found in the post-1969 editions of the Roman Missal, is usually celebrated in the local vernacular language, using an officially approved translation from the original text in Latin. An outline of its major liturgical elements can be found in the sidebar.

In 2007, Pope Benedict XVI affirmed the licitness of continued use of the 1962 Roman Missal as an "extraordinary form" (forma extraordinaria) of the Roman Rite, speaking of it also as an usus antiquior ("older use"), and issuing new more permissive norms for its employment.[372] An instruction issued four years later spoke of the two forms or usages of the Roman Rite approved by the pope as the ordinary form and the extraordinary form ("the forma ordinaria" and "the forma extraordinaria").[373]

The 1962 edition of the Roman Missal, published a few months before the Second Vatican Council opened, was the last that presented the Mass as standardized in 1570 by Pope Pius V at the request of the Council of Trent and that is therefore known as the Tridentine Mass.[316] Pope Pius V's Roman Missal was subjected to minor revisions by Pope Clement VIII in 1604, Pope Urban VIII in 1634, Pope Pius X in 1911, Pope Pius XII in 1955, and Pope John XXIII in 1962. Each successive edition was the ordinary form of the Roman Rite Mass until superseded by a later edition. When the 1962 edition was superseded by that of Paul VI, promulgated in 1969, its continued use at first required permission from bishops;[374] but Pope Benedict XVI's 2007 motu proprio Summorum Pontificum allowed free use of it for Mass celebrated without a congregation and authorized parish priests to permit, under certain conditions, its use even at public Masses. Except for the scriptural readings, which Pope Benedict allowed to be proclaimed in the vernacular language, it is celebrated exclusively in liturgical Latin.[375] These permissions were largely removed by Pope Francis in 2021, who issued the motu proprio Traditionis custodes to emphasize the Ordinary Form as promulgated by Popes Paul VI and John Paul II.[184]

Since 2014, clergy in the small personal ordinariates set up for groups of former Anglicans under the terms of the 2009 document Anglicanorum Coetibus[376] are permitted to use a variation of the Roman Rite called "Divine Worship" or, less formally, "Ordinariate Use",[377] which incorporates elements of the Anglican liturgy and traditions,[note 10] an accommodation protested by Anglican leaders.

In the Archdiocese of Milan, with around five million Catholics the largest in Europe,[378] Mass is celebrated according to the Ambrosian Rite. Other Latin Church rites include the Mozarabic[379] and those of some religious institutes.[380] These liturgical rites have an antiquity of at least 200 years before 1570, the date of Pope Pius V's Quo primum, and were thus allowed to continue.[381]

Eastern rites[lemba | kulemba source]

East Syrian Rite wedding crowning celebrated by a bishop of the Syro-Malabar Catholic Church in India, one of the 23 Eastern Catholic Churches in full communion with the pope and the Catholic Church

The Eastern Catholic Churches share common patrimony and liturgical rites as their counterparts, including Eastern Orthodox and other Eastern Christian churches who are no longer in communion with the Holy See. These include churches that historically developed in Russia, Caucasus, the Balkans, North Eastern Africa, India and the Middle East. The Eastern Catholic Churches are groups of faithful who have either never been out of communion with the Holy See or who have restored communion with it at the cost of breaking communion with their associates of the same tradition.[382]

The rites used by the Eastern Catholic Churches include the Byzantine Rite, in its Antiochian, Greek and Slavonic varieties; the Alexandrian Rite; the Syriac Rite; the Armenian Rite; the Maronite Rite and the Chaldean Rite. Eastern Catholic Churches have the autonomy to set the particulars of their liturgical forms and worship, within certain limits to protect the "accurate observance" of their liturgical tradition.[383] In the past some of the rites used by the Eastern Catholic Churches were subject to a degree of liturgical Latinization. However, in recent years Eastern Catholic Churches have returned to traditional Eastern practices in accord with the Vatican II decree Orientalium Ecclesiarum.[384] Each church has its own liturgical calendar.[385]

Social and cultural issues[lemba | kulemba source]

Template:Catholic social teaching

Catholic social teaching[lemba | kulemba source]

Catholic social teaching, reflecting the concern Jesus showed for the impoverished, places a heavy emphasis on the corporal works of mercy and the spiritual works of mercy, namely the support and concern for the sick, the poor and the afflicted.[386][387] Church teaching calls for a preferential option for the poor while canon law prescribes that "The Christian faithful are also obliged to promote social justice and, mindful of the precept of the Lord, to assist the poor."[388] Its foundations are widely considered to have been laid by Pope Leo XIII's 1891 encyclical letter Rerum novarum which upholds the rights and dignity of labour and the right of workers to form unions.

Catholic teaching regarding sexuality calls for a practice of chastity, with a focus on maintaining the spiritual and bodily integrity of the human person. Marriage is considered the only appropriate context for sexual activity.[389] Church teachings about sexuality have become an issue of increasing controversy, especially after the close of the Second Vatican Council, due to changing cultural attitudes in the Western world described as the sexual revolution.

The church has also addressed stewardship of the natural environment, and its relationship to other social and theological teachings. In the document Laudato si', dated 24 May 2015, Pope Francis critiques consumerism and irresponsible development, and laments environmental degradation and global warming.[390] The pope expressed concern that the warming of the planet is a symptom of a greater problem: the developed world's indifference to the destruction of the planet as humans pursue short-term economic gains.[391]

Social services[lemba | kulemba source]

Saint Teresa of Calcutta advocated for the sick, the poor and the needy by practicing the acts of corporal works of mercy.

The Catholic Church is the largest non-government provider of education and medical services in the world.[24] In 2010, the Catholic Church's Pontifical Council for Pastoral Assistance to Health Care Workers said that the church manages 26% of health care facilities in the world, including hospitals, clinics, orphanages, pharmacies and centres for those with leprosy.[392]

The church has always been involved in education, since the founding of the first universities of Europe.[54] It runs and sponsors thousands of primary and secondary schools, colleges and universities throughout the world[393][394] and operates the world's largest non-governmental school system.[395]

Religious institutes for women have played a particularly prominent role in the provision of health and education services,[396] as with orders such as the Sisters of Mercy, Little Sisters of the Poor, the Missionaries of Charity, the Sisters of St. Joseph of the Sacred Heart, the Sisters of the Blessed Sacrament and the Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul.[397] The Catholic nun Mother Teresa of Calcutta, India, founder of the Missionaries of Charity, was awarded the Nobel Peace Prize in 1979 for her humanitarian work among India's poor.[398] Bishop Carlos Filipe Ximenes Belo won the same award in 1996 for "work towards a just and peaceful solution to the conflict in East Timor".[399]

The church is also actively engaged in international aid and development through organizations such as Catholic Relief Services, Caritas International, Aid to the Church in Need, refugee advocacy groups such as the Jesuit Refugee Service and community aid groups such as the Saint Vincent de Paul Society.[400]

Sexual morality[lemba | kulemba source]

Allegory of chastity by Hans Memling

The Catholic Church calls all members to practise chastity according to their state in life. Chastity includes temperance, self-mastery, personal and cultural growth, and divine grace. It requires refraining from lust, masturbation, fornication, pornography, prostitution and rape. Chastity for those who are not married requires living in continence, abstaining from sexual activity; those who are married are called to conjugal chastity.[401]

In the church's teaching, sexual activity is reserved to married couples, whether in a sacramental marriage among Christians or in a natural marriage where one or both spouses are unbaptized. Even in romantic relationships, particularly engagement to marriage, partners are called to practise continence, in order to test mutual respect and fidelity.[402] Chastity in marriage requires in particular conjugal fidelity and protecting the fecundity of marriage. The couple must foster trust and honesty as well as spiritual and physical intimacy. Sexual activity must always be open to the possibility of life;[403] the church calls this the procreative significance. It must likewise always bring a couple together in love; the church calls this the unitive significance.[404]

Contraception and certain other sexual practices are not permitted, although natural family planning methods are permitted to provide healthy spacing between births, or to postpone children for a just reason.[405] Pope Francis said in 2015 that he is worried that the church has grown "obsessed" with issues such as abortion, same-sex marriage and contraception and has criticized the Catholic Church for placing dogma before love, and for prioritising moral doctrines over helping the poor and marginalized.[406][407]

Divorce and declarations of nullity[lemba | kulemba source]

Canon law makes no provision for divorce between baptized individuals, as a valid, consummated sacramental marriage is considered to be a lifelong bond.[408] However, a declaration of nullity may be granted when the proof is produced that essential conditions for contracting a valid marriage were absent from the beginning—in other words, that the marriage was not valid due to some impediment. A declaration of nullity, commonly called an annulment, is a judgement on the part of an ecclesiastical tribunal determining that a marriage was invalidly attempted.[409] In addition, marriages among unbaptized individuals may be dissolved with papal permission under certain situations, such as a desire to marry a Catholic, under Pauline or Petrine privilege.[363][364] An attempt at remarriage following divorce without a declaration of nullity places "the remarried spouse ... in a situation of public and permanent adultery". An innocent spouse who lives in continence following divorce, or couples who live in continence following a civil divorce for a grave cause, do not sin.[410]

Worldwide, diocesan tribunals completed over 49000 cases for nullity of marriage in 2006. Over the past 30 years about 55 to 70% of annulments have occurred in the United States. The growth in annulments has been substantial; in the United States, 27,000 marriages were annulled in 2006, compared to 338 in 1968. However, approximately 200,000 married Catholics in the United States divorce each year; 10 million total as of 2006.[411][note 11] Divorce is increasing in some predominantly Catholic countries in Europe.[413] In some predominantly Catholic countries, it is only in recent years that divorce was introduced (Italy (1970), Portugal (1975), Brazil (1977), Spain (1981), Ireland (1996), Chile (2004) and Malta (2011)), while the Philippines and the Vatican City have no procedure for divorce. (The Philippines does, however, allow divorce for Muslims.)

Contraception[lemba | kulemba source]

Pope Paul VI issued Humanae vitae on 25 July 1968.

The church teaches that sexual intercourse should only take place between a man and woman who are married to each other, and should be without the use of birth control or contraception. In his encyclical Humanae vitae[414] (1968), Pope Paul VI firmly rejected all contraception, thus contradicting dissenters in the church that saw the birth control pill as an ethically justifiable method of contraception, though he permitted the regulation of births by means of natural family planning. This teaching was continued especially by John Paul II in his encyclical Evangelium Vitae, where he clarified the church's position on contraception, abortion and euthanasia by condemning them as part of a "culture of death" and calling instead for a "culture of life".[415]

Many Western Catholics have voiced significant disagreement with the church's teaching on contraception.[416] Overturning the church's teaching on this point features high on progressive agendas.[417] Catholics for Choice, a political lobbyist group that is not associated with the Catholic Church, stated in 1998 that 96% of U.S. Catholic women had used contraceptives at some point in their lives and that 72% of Catholics believed that one could be a good Catholic without obeying the church's teaching on birth control.[418] Use of natural family planning methods among United States Catholics purportedly is low, although the number cannot be known with certainty.[note 12] As Catholic health providers are among the largest providers of services to patients with HIV/AIDS worldwide, there is significant controversy within and outside the church regarding the use of condoms as a means of limiting new infections, as condom use ordinarily constitutes prohibited contraceptive use.[421]

Similarly, the Catholic Church opposes artificial insemination regardless of whether it is homologous (from the husband) or heterologous (from a donor) and in vitro fertilization (IVF), saying that the artificial process replaces the love and conjugal act between a husband and wife.[422] In addition, it opposes IVF because it might cause disposal of embryos; Catholics believe an embryo is an individual with a soul who must be treated as such.[423] For this reason, the church also opposes abortion.[424]

Due to the anti-abortion stance, some Catholics oppose receiving vaccines derived from fetal cells obtained via abortion. On 21 December 2020, and regarding COVID-19 vaccination, the Congregation for the Doctrine of the Faith emitted a document stating that "it is morally acceptable to receive Covid-19 vaccines that have used cell lines from aborted fetuses in their research and production process" when no alternative vaccine is available, since "the moral duty to avoid such passive material cooperation is not obligatory if there is a grave danger, such as the otherwise uncontainable spread of a serious pathological agent."[425][426] The document states that receiving the vaccine does not constitute endorsement of the practice of abortion, and that "the morality of vaccination depends not only on the duty to protect one's own health, but also on the duty to pursue the common good."[426] The document cautions further:

Those who, however, for reasons of conscience, refuse vaccines produced with cell lines from aborted fetuses, must do their utmost to avoid, by other prophylactic means and appropriate behavior, becoming vehicles for the transmission of the infectious agent. In particular, they must avoid any risk to the health of those who cannot be vaccinated for medical or other reasons, and who are the most vulnerable.[426]

Death penalty and euthanasia[lemba | kulemba source]

The Catholic Church is committed to the worldwide abolition of the death penalty in any circumstance.[427] The current Catechism of the Catholic Church teaches that "in the light of the Gospel" the death penalty is "inadmissible because it is an attack on the inviolability and dignity of the person" and that the Catholic Church "works with determination for its abolition worldwide."[428] In his 2020 encyclical Fratelli tutti, Francis repeated that the death penalty is "inadmissible" and that "there can be no stepping back from this position".[429] On 9 January 2022, Pope Francis stated in his annual speech to Vatican ambassadors: "The death penalty cannot be employed for a purported state justice, since it does not constitute a deterrent nor render justice to victims, but only fuels the thirst for vengeance".[430]

There is controversy about whether the Catholic Church considers the death penalty intrinsically evil.[431] American Archbishop José Horacio Gómez[431] and Catholic philosopher Edward Feser argue that this is a matter of prudential judgement and that the church does not teach this as a de fide statement;[432] others, such as Cardinals Charles Maung Bo and Rino Fisichella, state that it does.[431]

The Catholic Church opposes active euthanasia and physician-assisted suicide on the grounds that life is a gift from God and should not be prematurely shortened. However, the church allows dying people to refuse extraordinary treatments that would minimally prolong life without hope of recovery.[433][434]

Homosexuality[lemba | kulemba source]

The Catholic Church also teaches that "homosexual acts" are "contrary to the natural law", "acts of grave depravity" and "under no circumstances can they be approved", but that persons experiencing homosexual tendencies must be accorded respect and dignity.[435] According to the Catechism of the Catholic Church,

The number of men and women who have deep-seated homosexual tendencies is not negligible. This inclination, which is objectively disordered, constitutes for most of them a trial. They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided... Homosexual persons are called to chastity. By the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection.[435]

This part of the Catechism was quoted by Pope Francis in a 2013 press interview in which he remarked, when asked about an individual:

I think that when you encounter a person like this [the individual he was asked about], you must make a distinction between the fact of a person being gay from the fact of being a lobby, because lobbies, all are not good. That is bad. If a person is gay and seeks the Lord and has good will, well who am I to judge them?[436]

This remark and others made in the same interview were seen as a change in the tone, but not in the substance of the teaching of the church,[437] which includes opposition to same-sex marriage.[438] Certain dissenting Catholic groups oppose the position of the Catholic Church and seek to change it.[439]

Holy orders and women[lemba | kulemba source]

Women and men religious engage in a variety of occupations, from contemplative prayer, to teaching, to providing health care, to working as missionaries.[396][440] While Holy Orders are reserved for men, Catholic women have played diverse roles in the life of the church, with religious institutes providing a formal space for their participation and convents providing spaces for their self-government, prayer and influence through many centuries. Religious sisters and nuns have been extensively involved in developing and running the church's worldwide health and education service networks.[441]

Efforts in support of the ordination of women to the priesthood led to several rulings by the Roman Curia or popes against the proposal, as in Declaration on the Question of the Admission of Women to the Ministerial Priesthood (1976), Mulieris Dignitatem (1988) and Ordinatio sacerdotalis (1994). According to the latest ruling, found in Ordinatio sacerdotalis, Pope John Paul II affirmed that the Catholic Church "does not consider herself authorised to admit women to priestly ordination".[442] In defiance of these rulings, opposition groups such as Roman Catholic Womenpriests have performed ceremonies they affirm as sacramental ordinations (with, reputedly, an ordaining male Catholic bishop in the first few instances) which, according to canon law, are both illicit and invalid and considered mere simulations[443] of the sacrament of ordination.[444][note 13] The Congregation for the Doctrine of the Faith responded by issuing a statement clarifying that any Catholic bishops involved in ordination ceremonies for women, as well as the women themselves if they were Catholic, would automatically receive the penalty of excommunication (latae sententiae, literally "with the sentence already applied", i.e. automatically), citing canon 1378 of canon law and other church laws.[445]

Sexual abuse cases[lemba | kulemba source]

From the 1990s, the issue of sexual abuse of minors by Catholic clergy and other church members has become the subject of civil litigation, criminal prosecution, media coverage and public debate in countries around the world. The Catholic Church has been criticized for its handling of abuse complaints when it became known that some bishops had shielded accused priests, transferring them to other pastoral assignments where some continued to commit sexual offences.

In response to the scandal, formal procedures have been established to help prevent abuse, encourage the reporting of any abuse that occurs and to handle such reports promptly, although groups representing victims have disputed their effectiveness.[446] In 2014, Pope Francis instituted the Pontifical Commission for the Protection of Minors for the safeguarding of minors.[447]

See also[lemba | kulemba source]

Listen to this article (1 hour and 8 minutes)
Spoken Wikipedia icon
This audio file was created from a revision of this article dated 23 October 2013 (2013-10-23), and does not reflect subsequent edits.

Notes[lemba | kulemba source]

 1. While the Catholic Church considers itself to be the authentic continuation of the Christian community founded by Jesus Christ, it teaches that other Christian churches and communities can be in an imperfect communion with the Catholic Church.[16][17]
 2. Quote of St Ignatius to the Smyrnaeans (c. 110 AD)
 3. While ruling contraception to be prohibited, Pope Paul VI did, however, consider natural family planning methods to be morally permissible if used with just cause.
 4. According to Catholic teaching, Jesus Christ is the 'invisible Head' of the Church[189][190][191] while the pope is the 'visible Head'.[192][193]
 5. The last resignation occurred on 28 February 2013, when Pope Benedict XVI retired, citing ill health in his advanced age. The next most recent resignation occurred in 1415, as part of the Council of Constance's resolution of the Avignon Papacy.[200]
 6. In 1992, the Vatican clarified the 1983 Code of Canon Law removed the requirement that altar servers be male; permission to use female altar servers within a diocese is at the discretion of the bishop.[237]
 7. Other councils that addressed the sacraments include the Second Council of Lyon (1274); Council of Florence (1439); as well as the Council of Trent (1547)[310]
 8. For an outline of the Eucharistic liturgy in the Roman Rite, see the side bar in the "Worship and liturgy".
 9. Marriages involving unbaptized individuals are considered valid, but not sacramental. While sacramental marriages are insoluble, non-sacramental marriages may be dissolved under certain situations, such as a desire to marry a Catholic, under Pauline or Petrine privilege.[363][364]
 10. The Divine Worship variant of the Roman Rite differs from the "Anglican Use" variant, which was introduced in 1980 for the few United States parishes established in accordance with a pastoral provision for former members of the Episcopal Church (the American branch of the Anglican Communion). Both uses adapted Anglican liturgical traditions for use within the Catholic Church.
 11. With regard to divorce in the United States, according to the Barna Group, among all who have been married, 33% have been divorced at least once; among American Catholics, 28% (the study did not track religious annulments).[412]
 12. Regarding use of natural family planning, in 2002, 24% of the U.S. population identified as Catholic,[419] but according to a 2002 study by the Centers for Disease Control and Prevention, of sexually active Americans avoiding pregnancy, only 1.5% were using NFP.[420]
 13. According to Roman Catholic Womanpriests: "The principal consecrating Roman Catholic male bishop who ordained our first women bishops is a bishop with apostolic succession within the Roman Catholic Church in full communion with the pope."[444]

References[lemba | kulemba source]

NOTE: CCC stands for Catechism of the Catholic Church. The number following CCC is the paragraph number, of which there are 2865. The numbers cited in the Compendium of the CCC are question numbers, of which there are 598. Canon law citations from the 1990 Code of Canons of the Eastern Churches are labelled "CCEO, Canon xxx", to distinguish from canons of the 1983 Code of Canon Law, which are labelled "Canon xxx".

 1. Marshall, Thomas William (1844). Notes of the Episcopal Polity of the Holy Catholic Church. London: Levey, Rossen and Franklin. Template:ASIN.
 2. Stanford, Peter. "Roman Catholic Church". BBC Religions. BBC. Retrieved 1 February 2017.
 3. Bokenkotter 2004, p. 18.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 "Pubblicati l'Annuario Pontificio 2023 e l'Annuarium Statisticum Ecclesiae 2021". L'Osservatore Romano (in Italian). 3 March 2023. Retrieved 3 March 2023.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
 5. Calderisi, Robert. Earthly Mission – The Catholic Church and World Development; TJ International Ltd; 2013; p.40
 6. "Laudato Si". Vermont Catholic. 8 (4, 2016–2017, Winter): 73. Retrieved 19 December 2016.
 7. Marty, Martin E. (29 April 2021). "Roman Catholicism". Encyclopedia Britannica. Retrieved 17 June 2021.
 8. Mark A. Noll. The New Shape of World Christianity (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2009), 191.
 9. Haynes, Jeffrey (13 January 2016). Routledge Handbook of Religion and Politics (in English). Routledge. ISBN 978-1-317-28746-9.
 10. Varghese, Alexander P. (2008). India : History, Religion, Vision And Contribution To The World (in English). Atlantic Publishers & Dist. ISBN 978-81-269-0904-9.
 11. 11.0 11.1 O'Collins, p. v (preface).
 12. "Statistics by Country, by Catholic Population [Catholic-Hierarchy]". Catholic-Hierarchy.org. David M. Cheney. 20 November 2005. Archived from the original on 4 March 2023. Retrieved 4 March 2023.
 13. "Lumen gentium". www.vatican.va. Retrieved 11 October 2020.
 14. 14.0 14.1 "Vatican congregation reaffirms truth, oneness of Catholic Church". Catholic News Service. Archived from the original on 10 July 2007. Retrieved 17 March 2012.
 15. Bokenkotter 2004, p. 7.
 16. "Responses to Some Questions regarding Certain Aspects of the Doctrine of the Church". Vatican.va. Archived from the original on 13 August 2013. It is possible, according to Catholic doctrine, to affirm correctly that the Church of Christ is present and operative in the churches and ecclesial communities not yet fully in communion with the Catholic Church, on account of the elements of sanctification and truth that are present in them.
 17. "Declaration on the Unicity and Salvific Universality of Jesus Christ and the Church Dominus Iesus § 17". Vatican.va. Therefore, there exists a single Church of Christ, which subsists in the Catholic Church, governed by the Successor of Peter and by the Bishops in communion with him. The Churches which, while not existing in perfect Koinonia with the Catholic Church, remain united to her by means of the closest bonds, that is, by apostolic succession and a valid Eucharist, are true particular churches. Therefore, the Church of Christ is present and operative also in these Churches, even though they lack full communion with the Catholic Church since they do not accept the Catholic doctrine of the Primacy, which, according to the will of God, the Bishop of Rome objectively has and exercises over the entire Church. ... 'The Christian faithful are therefore not permitted to imagine that the Church of Christ is nothing more than a collection—divided, yet in some way one—of Churches and ecclesial communities; nor are they free to hold that today the Church of Christ nowhere really exists, and must be considered only as a goal which all Churches and ecclesial communities must strive to reach.'
 18. Holy Bible: Matthew 16:19
 19. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 890.
 20. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 835. The rich variety of ... theological and spiritual heritages proper to the local churches 'unified in a common effort shows all the more resplendently the catholicity of the undivided Church'.(cf. Second Vatican Council, Dogmatic Constitution on the Church Lumen gentium, 23)
 21. Colin Gunton. "Christianity among the Religions in the Encyclopedia of Religion", Religious Studies, Vol. 24, number 1, page 14. In a review of an article from the Encyclopedia of Religion, Gunton writes: "[T]he article [on Catholicism in the encyclopedia] rightly suggests caution, suggesting at the outset that Roman Catholicism is marked by several different doctrinal, theological and liturgical emphases."
 22. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1322–1327. [T]he Eucharist is the sum and summary of our faith
 23. "The Four Marian Dogmas". Catholic News Agency. Retrieved 25 March 2017.
 24. 24.0 24.1 24.2 Agnew, John (12 February 2010). "Deus Vult: The Geopolitics of Catholic Church". Geopolitics. 15 (1): 39–61. doi:10.1080/14650040903420388. S2CID 144793259.
 25. John Meyendorff, Catholicity and the Church, St Vladimirs Seminary Press, 1997, ISBN 0-88141-006-3, p. 7
 26. Elwell, Walter; Comfort, Philip Wesley (2001), Tyndale Bible Dictionary, Tyndale House Publishers, pp. 266, 828, ISBN 0-8423-7089-7
 27. MacCulloch, Christianity, p. 127.
 28. 28.0 28.1 Thurston, Herbert (1908). "Catholic". In Knight, Kevin (ed.). The Catholic Encyclopedia. Vol. 3. New York: Robert Appleton Company. Retrieved 17 August 2012.
 29. "Cyril of Jerusalem, Lecture XVIII, 26". Tertullian.org. 6 August 2004. Retrieved 17 August 2012.
 30. "Edictum de fide catholica". Archived from the original on 8 February 2012. Retrieved 9 October 2017.
 31. "Eastern Orthodoxy", Encyclopædia Britannica online.
 32. "catholic, adj. and n." Oxford English Dictionary Online. Oxford University Press, June 2014. Web. 7 August 2014. Excerpt: "After the separation of East and West 'Catholic' was assumed as its descriptive epithet by the Western or Latin Church, as 'Orthodox' was by the Eastern or Greek. At the Reformation, the term 'Catholic' was claimed as its exclusive right by the body remaining under the Roman obedience, in opposition to the 'Protestant' or 'Reformed' National Churches. These, however, also retained the term, giving it, for the most part, a wider and more ideal or absolute sense, as the attribute of no single community, but only of the whole communion of the saved and saintly in all churches and ages. In England, it was claimed that the Church, even as Reformed, was the national branch of the 'Catholic Church' in its proper historical sense." Note: The full text of the OED definition of "catholic" can be consulted here.
 33. McBrien, Richard (2008). The Church. Harper Collins. p. xvii. Online version available Browseinside.harpercollins.com Archived 27 Ogasiti 2009 at the Wayback Machine. Quote: "[T]he use of the adjective 'Catholic' as a modifier of 'Church' became divisive only after the East–West Schism... and the Protestant Reformation. ... In the former case, the Western Church claimed for itself the title Catholic Church, while the East appropriated the name Orthodox Church. In the latter case, those in communion with the Bishop of Rome retained the adjective "Catholic", while the churches that broke with the Papacy were called Protestant."
 34. "Roman Catholic, n. and adj". Oxford English Dictionary. Retrieved 24 October 2017.
 35. "Eastern Catholics: Where are they? Where should they be?". Catholic News Herald. Diocese of Charlotte. 12 March 2020. Retrieved 19 March 2022.
 36. "Documents of the II Vatican Council". Vatican.va. Archived from the original on 5 June 2004. Retrieved 4 May 2009. Note: The pope's signature appears in the Latin version.
 37. "Decrees of the First Vatican Council – Papal Encyclicals". 29 June 1868.
 38. "The Bull of Indiction of the Sacred Oecumenical and General Council of Trent under the Sovereign Pontiff, Paul III." The Council of Trent: The Canons and Decrees of the Sacred and Oecumenical Council of Trent. Ed. and trans. J. Waterworth. London: Dolman, 1848. Retrieved from History.Hanover.edu, 12 September 2018.
 39. "Catholic Encyclopedia: Roman Catholic". www.newadvent.org.
 40. "Kenneth D. Whitehead". www.ewtn.com.
 41. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 880, 883.
 42. Brown, Raymond E. (2003). 101 Questions and Answers on the Bible. Paulist Press. pp. 132–134. ISBN 978-0-8091-4251-4.
 43. MacCulloch, Christianity, pp. 155–159, 164.
 44. Valliere, Paul (2012). Conciliarism. Cambridge University Press. p. 92. ISBN 978-1-107-01574-6.
 45. Patriarch, Bartholomew (2008). Encountering the Mystery. Random House. p. 3. ISBN 978-0-385-52561-9.
 46. Duffy, Eamon. 1997. Saints & Sinners: A History of the Popes. Yale University Press. pp. 66–67
 47. Cahill, Thomas (1995). How The Irish Saved Civilization: The Untold Story of Ireland's Heroic Role from the Fall of Rome to the Rise of Medieval Europe. New York City: Penguin Random House.
 48. Woods, pp. 115–27
 49. Duffy, p. 133.
 50. Woods, Thomas Jr. "Review of How the Catholic Church Built Western Civilisation". National Review Book Service. Archived from the original on 22 August 2006. Retrieved 16 September 2006.
 51. Den Heijer, Alexandra (2011). Managing the University Campus: Information to Support Real Estate Decisions. Academische Uitgeverij Eburon. ISBN 9789059724877. Many of the medieval universities in Western Europe were born under the aegis of the Catholic Church, usually as cathedral schools or by papal bull as Studia Generali.
 52. A. Lamport, Mark (2015). Encyclopedia of Christian Education. Rowman & Littlefield. p. 484. ISBN 9780810884939. All the great European universities-Oxford, to Paris, to Cologne, to Prague, to Bologna—were established with close ties to the Church.
 53. B M. Leonard, Thomas (2013). Encyclopedia of the Developing World. Routledge. p. 1369. ISBN 9781135205157. Europe established schools in association with their cathedrals to educate priests, and from these emerged eventually the first universities of Europe, which began forming in the eleventh and twelfth centuries.
 54. 54.0 54.1 Riché, Pierre (1978): "Education and Culture in the Barbarian West: From the Sixth through the Eighth Century", Columbia: University of South Carolina Press, ISBN 0-87249-376-8, pp. 126–127, 282–298
 55. Rudy, The Universities of Europe, 1100–1914, p. 40
 56. Verger, Jacques [in French] (1999). Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles (in French) (1st ed.). Presses universitaires de Rennes in Rennes. ISBN 978-2-86847-344-8. Retrieved 17 June 2014.
 57. Verger, Jacques. "The Universities and Scholasticism," in The New Cambridge Medieval History: Volume V c. 1198–c. 1300. Cambridge University Press, 2007, 257.
 58. Rüegg, Walter: "Foreword. The University as a European Institution", in: A History of the University in Europe. Vol. 1: Universities in the Middle Ages, Cambridge University Press, 1992, ISBN 0-521-36105-2, pp. XIX–XX
 59. Pirenne, Henri (1980) [1925]. Medieval Cities: Their Origins and the Revival of Trade. Frank D. Halsey (trans.). Princeton, NJ: Princeton University Press. pp. 27–32. ISBN 978-0-691-00760-1.
 60. Richards, Jeffrey (2014). The Popes and the Papacy in the Early Middle Ages. Routledge. p. 230. ISBN 978-1-317-67817-5.
 61. Walker, Willston (1985). History of the Christian Church. Simon and Schuster. pp. 250–251. ISBN 978-0-684-18417-3.
 62. Vidmar, The Catholic Church Through the Ages (2005), pp. 107–11
 63. Duffy, Saints and Sinners (1997), p. 78, quote: "By contrast, Paschal's successor Eugenius II (824–7), elected with imperial influence, gave away most of these papal gains. He acknowledged the Emperor's sovereignty in the papal state, and he accepted a constitution imposed by Lothair which established imperial supervision of the administration of Rome, imposed an oath to the Emperor on all citizens, and required the pope–elect to swear fealty before he could be consecrated. Under Sergius II (844–7) it was even agreed that the pope could not be consecrated without an imperial mandate and that the ceremony must be in the presence of his representative, a revival of some of the more galling restrictions of Byzantine rule."
 64. Riley-Smith, p. 8
 65. Bokenkotter 2004, pp. 140–141.
 66. Phillips, Jonathan (2005). The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople. Penguin Books. p. PT19. ISBN 978-1-101-12772-8.
 67. Woods, pp. 44–48
 68. Bokenkotter 2004, pp. 158–159.
 69. Duffy, Saints and Sinners (1997), p. 122
 70. 70.0 70.1 Morris, p. 232
 71. McManners, p. 240
 72. Geanakoplos, Deno John (1989). Constantinople and the West. Madison, WI: University of Wisconsin Press. ISBN 978-0-299-11880-8.
 73. Collinge, William J. (2012). Historical Dictionary of Catholicism. Scarecrow Press. p. 169. ISBN 978-0-8108-5755-1.
 74. Koschorke, pp. 13, 283
 75. Hastings (1994), p. 72
 76. Koschorke, p. 21
 77. Koschorke, pp. 3, 17
 78. Lyons (2013), p. 17
 79. 79.0 79.1 Bokenkotter 2004, p. 215.
 80. Vidmar, p. 184.
 81. Bokenkotter 2004, pp. 223–224.
 82. Fernández, Luis Martínez (2000). "Crypto-Protestants and Pseudo-Catholics in the Nineteenth-Century Hispanic Caribbean". Journal of Ecclesiastical History. 51 (2): 347–365. doi:10.1017/S0022046900004255. S2CID 162296826.
 83. Bokenkotter 2004, pp. 235–237.
 84. 84.0 84.1 Vidmar, The Catholic Church Through the Ages (2005), p. 233
 85. 85.0 85.1 Duffy, Saints and Sinners (1997), pp. 177–178
 86. Bokenkotter 2004, pp. 242–244.
 87. Maxwell, Melvin. Bible Truth or Church Tradition, p. 70
 88. Pollard, pp. 7–8
 89. Bokenkotter 2004, pp. 283–285.
 90. Herbermann, Charles, ed. (1913). "The Sixteen Blessed Teresian Martyrs of Compiègne" . Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 91. Collins, p. 176
 92. Duffy, pp. 214–216
 93. "John Paul II, General Audience". Vatican.va. 24 March 1993. Archived from the original on 10 August 2011. Retrieved 30 June 2011.
 94. Leith, Creeds of the Churches (1963), p. 143
 95. Duffy, Saints and Sinners (1997), p. 232
 96. Fahlbusch, The Encyclopedia of Christianity (2001), p. 729
 97. Kertzer, David I. (2006). Prisoner of the Vatican. Houghton Mifflin Harcourt. p. PT155. ISBN 978-0-547-34716-5.
 98. D'Agostino, Peter R. (2010). "'Utterly Faithless Specimens': Italians in the Catholic Church in America". In Connell, William J.; Gardaphé, Fred (eds.). Anti-Italianism: Essays on a Prejudice. Palgrave Macmillan. pp. 33–34. ISBN 978-0-230-11532-3.
 99. Adrian Hastings, The Church in Africa, 1450 – 1950, Oxford: Clarendon, 1996, 394 – 490
 100. Geoffrey Blainey; A Short History of Christianity; Viking; 2011
 101. 101.0 101.1 "Pope Stared Down Communism in Homeland – and Won". CBC News. April 2005. Archived from the original on 23 December 2007. Retrieved 31 January 2008.
 102. Lives of the Popes; Michael J Walsh, Universal International; 1998; p. 239, p.241
 103. 103.0 103.1 Lives of the Popes; Michael J Walsh, Universal International; 1998; p.240
 104. John Pollard "Papal Diplomacy and The Great War" (2014).
 105. 105.0 105.1 Chadwick, Owen, pp. 264–265
 106. Scheina, p. 33.
 107. Riasanovsky 617
 108. Riasanovsky 634
 109. Payne, p. 13
 110. Alonso, pp. 395–396
 111. Blood of Spain, Ronald Fraser p. 415, collective letter of bishops of Spain, addressed to the bishops of the world. ISBN 0-7126-6014-3
 112. Fontenelle, Mrg R (1939), Seine Heiligkeit Pius XI, p. 164. Alsactia, France
 113. Encyclical Divini Redemptoris, § 18 (AAS 29 [1937], 74). 1937. Libreria Editrice Vaticana (English translation Archived 9 Sekutembala 2015 at the Wayback Machine)
 114. Riebling, Mark (2015). Church of Spies. Basic Books. p. (flyleaf) "[Pius XII] sent birthday cards to Hitler - while secretly plotting to kill him.". ISBN 978-0-465-02229-8.
 115. Burleigh, Michael (2007). Sacred Causes. Harper Perennial. p. 252 " 'They deplore the fact that the Pope does not speak,' Pius told the Jesuit rector of the Gregorian university in December 1942. 'But the Pope cannot speak. If he spoke, things would be worse.'".
 116. Lapide, Pinchas (1967). Three Popes and the Jews. Hawthorne Books. pp. 214–15 "Rabbi André Ungar of Temple Emanuel, N.J., ... says, 'The Vatican itself gave permission, and perhaps encouragement for Jewish rescue work, the Vatican provided large sums of money, and on occasion the facilities of its diplomatic privileges to save Jews from the Nazis.'".
 117. Lives of the Popes; Michael J Walsh, Universal International; 1998; p.241-2
 118. Rhodes, pp. 182–183
 119. Rhodes, p. 197
 120. Rhodes, pp. 204–205
 121. Cook, p. 983
 122. Hitler's Pope?; Martin Gilbert; The American Spectator; 18 August 2006
 123. Gilbert, Martin (2004). The Righteous: The Unsung Heroes of the Holocaust. Henry Holt and Company. ISBN 978-1-4299-0036-2, p 299
 124. Lapomarda, Vincent A. (2005). The Jesuits and the Third Reich. E. Mellen Press. p. 3. ISBN 978-0-7734-6265-6.
 125. Ian Kershaw; Hitler a Biography; 2008 Edn; W.W. Norton & Company; London; pp. 210–11
 126. Berben, Paul (1975). Dachau, 1933–1945: the official history. Norfolk Press. ISBN 978-0-85211-009-6, pp276-277
 127. "Non-Jewish Victims of Persecution in Germany". Yad Vashem. Archived from the original on 29 November 2010. Retrieved 28 October 2010.
 128. Erika Weinzierl: Kirchlicher Widerstand gegen den Nationalsozialismus. In: Themen der Zeitgeschichte und der Gegenwart. Vienna 2004, ISBN 3-8258-7549-0, pp 76.
 129. James Ward, Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist Slovakia, Ithaca: Cornell University Press, 2013, 202 – 245
 130. Martin Gilbert; The Holocaust: The Jewish Tragedy; Collins; London; 1986; pp. 202, 203, 206–207, 212–214, 451, 466.
 131. Mark Mazower; Hitler's Empire – Nazi Rule in Occupied Europe; Penguin; 2008; ISBN 978-0-7139-9681-4; p.395
 132. Paul Vecsei "Der Priester, der unter das Fallbeil kam" In: Wiener Zeitung 13 March 2021; Elisabeth Boeckl-Klamper, Thomas Mang, Wolfgang Neugebauer: Gestapo-Leitstelle Wien 1938–1945. Vienna 2018, ISBN 978-3-902494-83-2, pp. 299–305; Hans Schafranek: Widerstand und Verrat: Gestapospitzel im antifaschistischen Untergrund. Vienna 2017, ISBN 978-3-7076-0622-5, pp. 161–248; Fritz Molden: Die Feuer in der Nacht. Opfer und Sinn des österreichischen Widerstandes 1938–1945. Vienna 1988, p. 122; Peter Broucek "Die österreichische Identität im Widerstand 1938–1945" (2008), p. 163; Hansjakob Stehle "Die Spione aus dem Pfarrhaus (German: The spy from the rectory)" In: Die Zeit, 5 January 1996; Christoph Thurner "The CASSIA Spy Ring in World War II Austria: A History of the OSS's Maier-Messner Group" (2017), pp 35; Bernhard Kreutner "Gefangener 2959: Das Leben des Heinrich Maier – Mann Gottes und unbeugsamer Widerstandskämpfer" (2021).
 133. Iken, Katja (7 July 2016). "Pius XII: Wie Adolf Hitler den Papst entführen lassen wollte". Der Spiegel.
 134. Online, Wiener Zeitung (9 September 1998). "Hitler plante Entführung Pius' XII. – "Streng geheime" Berichte faschistischer Parteigrößen entdeckt". Weltpolitik Nachrichten – Wiener Zeitung Online.
 135. Bokenkotter 2004, p. 192.
 136. Deák, p. 182
 137. Eakin, Emily (1 September 2001). "New Accusations Of a Vatican Role In Anti-Semitism; Battle Lines Were Drawn After Beatification of Pope Pius IX". The New York Times. Retrieved 9 March 2008.
 138. Phayer (2000), pp. 50–57
 139. Welle, Deutsche (1 March 2020). "The ratlines: What did the Vatican know about Nazi escape routes?". DW.COM (in British English). Retrieved 7 February 2021.
 140. Opitz, Manuel (15 February 2014). "Rattenlinien: Fluchthilfe für Nazis – vom Vatikan und US-Agenten". Die Welt – via www.welt.de.
 141. "NS-Fluchthelfer: Der "braune Bischof" und die Rattenlinie". Der Standard.
 142. Rome, Philip Willan. "Judgment day: Vatican ready to open its Holocaust files to the world". The Times.
 143. 143.0 143.1 Phayer (2000), p. 32
 144. Phayer (2000), p. 39
 145. Tomasevich, Jozo (2001). War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Collaboration. Stanford University Press. p. 555. ISBN 978-0-8047-7924-1.
 146. Smith, Craig (10 January 2007). "In Poland, New Wave of Charges Against Clerics". The New York Times. Retrieved 23 May 2008.
 147. "Untold story of 1989". The Tablet. Retrieved 28 October 2010.
 148. Bokenkotter 2004, pp. 356–358.
 149. "China installs Pope-backed bishop". BBC News. 21 September 2007. Retrieved 28 October 2010.
 150. Chadwick, p. 259
 151. The Second Vatican Council Celebrating Its Achievements and the Future p. 86
 152. "Constitution on the Sacred Liturgy Sacrosanctum Concilium". Vatican.va. 4 December 1963. Archived from the original on 21 February 2008. Retrieved 12 January 2012.
 153. Duffy, pp. 270–276
 154. Duffy, Saints and Sinners (1997), pp. 272, 274
 155. Pope Paul VI (28 October 1965). "Nostra aetate: Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions". Archived from the original on 20 December 2008. Retrieved 16 June 2011. According to Section 4: "True, the Jewish authorities and those who followed their lead pressed for the death of Christ; still, what happened in His passion cannot be charged against all the Jews, without distinction, then alive, nor against the Jews of today. Although the Church is the new people of God, the Jews should not be presented as rejected or accursed by God, as if this followed from the Holy Scriptures."
 156. Bauckham, p. 373
 157. O'Neel, Brian (3 April 2003). "Holier Than Thou: How Rejection of Vatican II Led Lefebvre into Schism". This Rock. San Diego: Catholic Answers. 14 (4). Archived from the original on 10 May 2010.
 158. May, John F. (2012). World Population Policies: Their Origin, Evolution, and Impact. Springer. pp. 202–203. ISBN 978-94-007-2837-0.
 159. Kinkel, R. John (2014). Papal Paralysis: How the Vatican Dealt with the AIDS Crisis. Lexington. p. 2. ISBN 978-0-7391-7684-9.
 160. "Germain Grisez on "Humanae Vitae", Then and Now: The Dust Still Hasn't Settled, But There Are Signs of Hope". Zenit: The World Seen from Rome. 14 July 2003. Retrieved 16 November 2014.
 161. "2 April – This Day in History". History.co.uk. Retrieved 28 October 2010.
 162. Peter and Margaret Hebblethwaite and Peter Stanford (2 April 2005). "Obituary: Pope John Paul II". The Guardian. London. Retrieved 28 October 2010.
 163. "WYD 2011 Madrid – Official Site – What is WYD?". Madrid11.com. 15 June 2011. Archived from the original on 22 June 2012. Retrieved 17 August 2012.
 164. Maxwell-Stuart, P.G. (2006). Chronicle of the Popes: Trying to Come Full Circle. London: Thames & Hudson. p. 234. ISBN 978-0-500-28608-1.
 165. John Paul II (15 May 1981). "Laborem exercens". Libreria Editrice Vaticana. Archived from the original on 27 October 2014. Retrieved 16 November 2014.
 166. John Paul II (25 March 1995). "Evangelium Vitae". Libreria Editrice Vaticana. Archived from the original on 27 October 2014. Retrieved 16 November 2014.
 167. Cowell, Alan (31 October 1992). "After 350 Years, Vatican Says Galileo Was Right: It Moves". The New York Times.
 168. Montalbano, William D. (1 November 1992). "Vatican Finds Galileo 'Not Guilty'" – via www.washingtonpost.com.
 169. Johnston, Jerry Earl (18 February 2006). "Benedict's encyclical offers hope for world". Deseret News. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 12 September 2010. WebCitation archive
 170. Gledhill, Ruth "Pope set to bring back Latin Mass that divided the Church" The Times 11 October 2006. Retrieved 21 November 2010 WebCitation archive
 171. "Summary of the synod assemblies", Synodal Information, Rome, IT: The Vatican, 9 March 2005
 172. Smith-Spark, Laura; Messia, Hada (13 February 2013). "Pope's resignation was not forced by health issues, spokesman says". CNN. Retrieved 30 March 2015.
 173. "Former pope Benedict says 'fanatical' Catholics still won't believe he's not the pope". The Guardian (in English). 2 March 2021. Retrieved 25 May 2021.
 174. Donadio, Rachel (27 October 2019). "Pope Francis, the Revolutionary, Takes On the Traditionalists". The Atlantic (in English). Retrieved 19 June 2021.
 175. Ambrosino, Brandon (13 July 2018). "Everything you need to know about Pope Francis". Vox (in English). Retrieved 19 June 2021.
 176. Ritter, Karl, "Pope Francis reaches out to Jews", huffingtonpost.com, 16 March 2013. Retrieved 16 March 2013.
 177. Demacopoulos, George E., "The extraordinary historical significance of His Holiness' presence at Pope Francis' installation as Bishop of Rome", Archon News (Order of St. Andrew the Apostle), 19 March 2013. Retrieved 19 March 2013.
 178. Pelowski, Alton J. (May 2013). "Our Eastern Brothers". Columbia. pp. 20–23. Archived from the original on 25 May 2017. Retrieved 17 March 2017.
 179. "Unity call as Pope Francis holds historic talks with Russian Orthodox Patriarch". BBC. 12 February 2016. Retrieved 13 February 2016.
 180. Dias, Elizabeth (8 October 2013). "Pope Francis Calls Extraordinary Synod on Family and Marriage". Time. Retrieved 17 November 2014.
 181. Twomey, Fr. D. Vincent (24 October 2014). "The "media synod" has eclipsed the real one". Catholic Herald. Retrieved 17 November 2014.
 182. Echeverria, Eduardo (17 October 2014). "The Synod's Interim Report: Ambiguity and Misinterpretation". Crisis Magazine.
 183. Miille, Andrew (3 May 2017). "Catholics and Copts Recognise Shared Baptism". The Philadelphia Trumpet. Retrieved 22 May 2017.
 184. 184.0 184.1 "New norms regarding use of 1962 Roman Missal: Bishops given greater responsibility". Vatican News. Vatican City. 16 July 2021. Retrieved 16 July 2021.
 185. Stefanovich, Olivia (1 April 2022). "Pope Francis apologizes to Indigenous delegates for 'deplorable' abuses at residential schools". CBC.
 186. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 880–883. '[T]he Roman Pontiff [the pope], ... has full, supreme, and universal power over the whole Church, a power which he can always exercise unhindered.' 'The college or body of bishops has no authority unless united with the Roman Pontiff, Peter's successor, as its head.' As such, this college has 'supreme and full authority over the universal Church; but this power cannot be exercised without the agreement of the Roman Pontiff.'
 187. Van Hove, A. (1913). "Hierarchy" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. "It is usual to distinguish a twofold hierarchy in the Church, that of order and that of jurisdiction, corresponding to the twofold means of sanctification, grace, which comes to us principally through the sacraments, and good works, which are the fruit of grace."
 188. "Christ's Faithful – Hierarchy, Laity, Consecrated Life: The episcopal college and its head, the Pope". Catechism of the Catholic Church. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana. 1993. Retrieved 14 April 2013.
 189. "Lesson 11: On the Church". Catholic News Agency.
 190. Most, William G. "The Catholic Church is the Mystical Body of Christ". ewtn.com. Global Catholic Network.
 191. "Christ's Headship". catholicculture.org.
 192. "The Pope". newadvent.org.
 193. "Lumen Gentium". vatican.va.
 194. "Habemus Papam! Cardinal Bergoglio Elected Pope Francis". News.va. Archived from the original on 16 March 2013. Retrieved 14 March 2013.
 195. Pelikan, Jaroslav (1985). Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, Volume 4: Reformation of Church and Dogma (1300–1700). University of Chicago Press. p. 114. ISBN 978-0-226-65377-8.
 196. Feduccia, Robert, ed. (2005). Primary Source Readings in Catholic Church History. Saint Mary's Press. p. 85. ISBN 978-0-88489-868-9.
 197. "Vatican City State – State and Government". Vaticanstate.va. Archived from the original on 22 July 2010. Retrieved 11 August 2010.
 198. "Country Profile: Vatican City State/Holy See | Travel and Living Abroad". British Foreign and Commonwealth Office. 27 February 2012. Archived from the original on 31 December 2010. Retrieved 26 June 2012.
 199. McDonough (1995), p. 227
 200. Duffy (1997), p. 415
 201. Duffy (1997), p. 416
 202. Duffy (1997), pp. 417–418
 203. Black's Law Dictionary, 5th Edition, pg. 771: "Jus canonicum"
 204. Della Rocca 1959, p. 3.
 205. Berman, Harold J. (1983). Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. pp. 86, 115. ISBN 978-0674517769.
 206. Peters, Edward N. "CanonLaw.info Home Page". Retrieved 11 June 2013.
 207. Wacks, Raymond (2015). Law: A Very Short Introduction, 2nd Ed. Oxford University Press. p. 13. ISBN 978-0198745624.
 208. "Canon 331 – 1983 Code of Canon Law". Vatican.va. Segreteria per la Comunicazione.
 209. 209.0 209.1 Peters, Edward N. "A Catechist's Introduction to Canon Law". CanonLaw.info. Archived from the original on 2 August 2017. Retrieved 11 June 2013.
 210. 210.0 210.1 Della Rocca 1959, p. 49.
 211. "Code of Canon Law: text – IntraText CT". intratext.com.
 212. "Canonical Basics" (PDF). Christifidelis. Vol. 30, no. 7. St. Joseph Foundation. 25 December 2012 – 6 January 2013. p. 3. Archived from the original (PDF) on 14 July 2014.
 213. Pink, Thomas (1 August 2012). "Conscience and Coercion". First Things. The Institute on Religion and Public Life. Retrieved 24 March 2015. The 1983 Code of Canon Law still teaches that the Church has a coercive authority over the baptized, with the authority to direct and to punish, by temporal as well as spiritual penalties, for culpable apostasy or heresy.
 214. Beal, John P. (2000). New Commentary on the Code of Canon Law. Paulist Press. p. 85. ISBN 978-0-8091-4066-4.
 215. "Agreement between the Holy See and the Republic of Malta on the recognition of civil effects to canonical marriages and to the decisions of the ecclesiastical authorities and tribunals about the same marriages". Vatican.va. Secretariat of State. 3 February 1993. Archived from the original on 16 February 2014. Retrieved 6 August 2014.
 216. "Code of Canon Law: Book I General Norms (1–6)". Intratext Library. Retrieved 3 April 2015.
 217. "1990 Code of Canons of Oriental churches". jgray.org. Jason Gray. Archived from the original on 12 March 2015. Retrieved 3 April 2015.
 218. Ronald G. Roberson. "Eastern Catholic Churches Statistics 2010". CNEWA. Retrieved 30 April 2011.
 219. 219.0 219.1 Colin Gunton. "Christianity among the Religions in the Encyclopedia of Religion", Religious Studies, Vol. 24, number 1, p. 14. In a review of an article from the Encyclopedia of Religion, Gunton writes "... [T] he article [on Catholicism in the encyclopedia] rightly suggests caution, suggesting at the outset that Roman Catholicism is marked by several different doctrinal and theological emphases."
 220. "Orientalium Ecclesiarum". Vatican Council II. 2. Archived from the original on 1 September 2000. Retrieved 30 April 2011.
 221. Kevin R. Yurkus. "The Other Catholics: A Short Guide to the Eastern Catholic Churches". Catholic Education Resource Center. Retrieved 20 June 2017.
 222. "General Essay on Western Christianity", "Western Church/Roman Catholicism" Overview of World Religions. Division of Religion and Philosophy, University of Cumbria. 1998/9 ELMAR Project. Accessed 26 March 2015.
 223. Parry, Ken; David Melling, eds. (1999). The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity. Malden, MA: Blackwell Publishing. ISBN 0-631-23203-6.
 224. "Code of Canons for the Eastern Churches, Title 2". intratext.com. 1992.
 225. "Malankara Catholic Church sui iuris: Juridical Status and Power of Governance". Scribd.
 226. "CCEO, Canons 55–150". Intratext.com (English Translation). 1990.
 227. "CCEO, Canons 151–154". 1990.
 228. "CCEO, Canons 155–173". 1990.
 229. "CCEO, Canons 174–176". 1990.
 230. "CCEO, Canon 27–28.". Intratext.com (English Translation). 1990.
 231. "Congregation for the Oriental Churches: Profile". Rome: Vatican.va. Archived from the original on 14 May 2011. Retrieved 2 April 2015.
 232. Vatican, Annuario Pontificio 2009, p. 1172.
 233. Annuario Pontifico per l'anno 2010 (Città di Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2010)
 234. Barry, p. 52
 235. "Canon 519 1983 Code of Canon Law". Intratext.com. The parish priest is the proper clergyman in charge of the congregation of the parish entrusted to him. He exercises the pastoral care of the community entrusted to him under the authority of the diocesan bishop, whose ministry of Christ he is called to share, so that for this community he may carry out the offices of teaching, sanctifying and ruling with the cooperation of other priests or deacons and with the assistance of lay members of Christ's faithful, in accordance with the law.
 236. "Laudato Si". Vermont Catholic (Winter ed.). 8 (4): 73. 2016–2017. Retrieved 19 December 2016.
 237. 237.0 237.1 Acta Apostolicae Sedis 86 (PDF). 1994. pp. 541–542. Archived from the original (PDF) on 21 July 2015.; English translation)
 238. 238.0 238.1 "Canon 573–746". 1983 Code of Canon Law. Vatican.va. Archived from the original on 18 April 2016. Retrieved 9 March 2008.
 239. "Google Scholar". scholar.google.com.
 240. Cafardi, Nicolas P. "Catholic Law Schools and Ex Corde Ecclesiae", Theological Exploration, vol. 2. no. 1 of Duquesne University and in Law Review of University of Toledo, vol. 33
 241. "Definition of Catholic Church on the Your Dictionary website". Yourdictionary.com. Retrieved 3 June 2020. The Roman Catholic Church, which consists of 23 particular Churches in full communion with the Bishop of Rome. The Catholic Church is the world's second largest religious body after Sunni Islam.
 242. "The Global Catholic Population". Pew Research Center. 13 February 2013. Retrieved 4 April 2021.
 243. Chryssides, George D.; Wilkins, Margaret Z. (2014). Christians in the Twenty-First Century. p. 9. ISBN 978-1-317-54558-3. Roughly half of all Christians worldwide are Roman Catholics
 244. "News – Agenzia Fides". www.fides.org.
 245. "Pontifical Yearbook 2016 and the Annuarium Statisticum Ecclesiae 2014: dynamics of a Church in transformation". press.vatican.va.
 246. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 889. [I]n order to preserve the Church in the purity of the faith handed on by the apostles, Christ who is the Truth willed to confer on her a share in his own infallibility.
 247. Second Vatican Council. "Chapter III, paragraph 25". Lumen Gentium. Vatican. Archived from the original on 6 September 2014. Retrieved 24 July 2010. by the light of the Holy Spirit ... vigilantly warding off any errors that threaten their flock.
 248. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 80–81.
 249. Paul VI, Pope (1964). "Lumen Gentium chapter 2, Paragraph 14". Vatican. Archived from the original on 6 September 2014. Retrieved 9 March 2008.
 250. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 888–892.
 251. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 85–88.
 252. Schreck, pp. 15–19
 253. Schreck, p. 30
 254. Marthaler, preface
 255. John Paul II, Pope (1997). "Laetamur Magnopere". Vatican. Archived from the original on 14 March 2015. Retrieved 21 March 2015.
 256. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 232–237, 252.
 257. McGrath, pp. 4–6.
 258. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 595.
 259. Kreeft, pp. 71–72
 260. "Greek and Latin Traditions on Holy Spirit". ewtn.com. Archived from the original on 3 September 2004. Retrieved 12 February 2015.
 261. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 248.
 262. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 245–248.
 263. William Cardinal Levada (29 June 2007). "Responses to Some Questions Regarding Certain Aspects of the Doctrine of the Church". Rome: Congregation for the Doctrine of the Faith. Archived from the original on 13 August 2013. Retrieved 26 November 2014.
 264. "Pastoral Constitution on the Church in the Modern World GAUDIUM ET SPES § 45". Vatican.va. 7 December 1965. Archived from the original on 17 October 2012. Retrieved 4 April 2015.
 265. Felici, Pericle, ed. (21 November 1964). "Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium". Archived from the original on 6 September 2014. Retrieved 4 April 2015.
 266. Paragraph 2, second sentence: "Dignitatis humanae". Archived from the original on 11 February 2012. Retrieved 20 June 2015.
 267. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 811.
 268. Kreeft, p. 98, quote "The fundamental reason for being a Catholic is the historical fact that the Catholic Church was founded by Christ, was God's invention, not man's;... As the Father gave authority to Christ (Jn 5:22; Mt 28:18–20), Christ passed it on to his apostles (Lk 10:16), and they passed it on to the successors they appointed as bishops." (see also Kreeft, p. 980)
 269. Bokenkotter 2004, p. 30.
 270. Barry, p. 46.
 271. Barry, p. 46
 272. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 880.
 273. Schreck, p. 131
 274. 274.0 274.1 Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 816. The Second Vatican Council's Decree on Ecumenism explains: 'For it is through Christ's Catholic Church alone, which is the universal help toward salvation, that the fullness of the means of salvation can be obtained. It was to the apostolic college alone, of which Peter is the head, that we believe that our Lord entrusted all the blessings of the New Covenant, in order to establish on earth the one Body of Christ into which all those should be fully incorporated who belong in any way to the People of God.' [Unitatis redintegratio 3 § 5.]
 275. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 608.
 276. Colossians 1.18
 277. Barry, p. 26
 278. "The paschal mystery in the sacraments of the church". Compendium of the Catechism of the Catholic Church. Vatican.va. 2005. Retrieved 14 December 2014.
 279. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1021–1022, 1039, 1051. The Last Judgment will reveal even to its furthest consequences the good each person has done or failed to do during his earthly life
 280. Schreck, p. 397
 281. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1038–1041.
 282. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1023–1029, 1042–1050.
 283. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1030–1032, 1054.
 284. "Saints' Prayers for Souls in Purgatory". Ewtn.com. Retrieved 28 October 2010.
 285. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1033–1037, 1057.
 286. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1058.
 287. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1037.
 288. Christian Bible, Luke 23:39–43
 289. "Library: The Hope of Salvation for Infants Who Die Without Being Baptised". Catholic Culture. 19 January 2007. Retrieved 28 October 2010.
 290. 290.0 290.1 "Christ's Church Subsists in the Catholic Church". ewtn.com. Retrieved 27 August 2015.
 291. Fanning, William (1913). "Baptism" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. (See: "Necessity of baptism" and "Substitutes for the sacrament")
 292. Wilson, Douglas; Fischer, Ty (2005). Omnibus II: Church Fathers Through the Reformation. Veritas Press. p. 101. ISBN 978-1-932168-44-0. The word 'hallow' means 'saint,' in that 'hallow' is just an alternative form of the word 'holy' ('hallowed be Thy name').
 293. Diehl, Daniel; Donnelly, Mark (2001). Medieval Celebrations. Stackpole Books. p. 13. ISBN 978-0-8117-2866-9. The word hallow was simply another word for saint.
 294. "Beatification, in the present discipline, differs from canonization in this: that the former implies (1) a locally restricted, not a universal, permission to venerate, which is (2) a mere permission, and no precept; while canonization implies a universal precept" (Beccari, Camillo. "Beatification and Canonisation". The Catholic Encyclopedia. Vol. 2. New York, New York: Robert Appleton Company, 1907. Accessed 27 May 2009.).
 295. Carroll, Michael P. (1989). Catholic Cults and Devotions: A Psychological Inquiry. McGill-Queen's University Press. p. 7. ISBN 978-0-7735-0693-0.
 296. "Catholic Prayers, Novenas, Prayers of Jesus, Marian Prayers, Prayers of the Saints". EWTN. Archived from the original on 7 April 2015. Retrieved 4 April 2015.
 297. 297.0 297.1 "Popular Devotions". New Advent. Retrieved 4 April 2015.
 298. "Pilgrimages". New Advent. Retrieved 4 April 2015.
 299. Knight, Christopher (15 September 1994). "Art Review: Images of 'Santos': Fascinating Portrait of Catholic Devotion". Los Angeles Times. Retrieved 4 April 2015.
 300. Sacrosanctum Concilium, 13
 301. "Pope Benedict XVI. 1 January 2012 – Feast of Solemnity of the Blessed Virgin Mary". Vatican.va. 1 January 2012. Archived from the original on 2 July 2012. Retrieved 17 August 2012.
 302. 302.0 302.1 Barry, p. 106
 303. Schaff, Philip (2009). The Creeds of Christendom. ISBN 1-115-46834-0, p. 211.
 304. "People, Look East: The Dormition of Mary". CNEWA (in American English). 15 August 2021.
 305. "What do we mean by "the sleep of Mary" or "the dormition of Mary"?". Catholic Straight Answers (in English). 21 May 2013.
 306. Schreck, pp. 199–200
 307. Barry, pp. 122–123
 308. Schreck, p. 368
 309. Baedeker, Rob (21 December 2007). "World's most-visited religious destinations". USA Today. Retrieved 3 March 2008.
 310. 310.0 310.1 Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1113–1114, 1117.
 311. Kreeft, pp. 298–299
 312. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1210–1211.
 313. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1097.
 314. Herbermann, Charles, ed. (1913). "Sacraments" . Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 315. 315.0 315.1 "CoCC 291". Vatican.va. To receive Holy Communion one must be fully incorporated into the Catholic Church and be in the state of grace, that is, not conscious of being in mortal sin. Anyone who is conscious of having committed a grave sin must first receive the sacrament of Reconciliation before going to Communion. Also important for those receiving Holy Communion are a spirit of recollection and prayer, observance of the fast prescribed by the Church, and an appropriate disposition of the body (gestures and dress) as a sign of respect for Christ.
 316. 316.0 316.1 Kreeft, p. 326
 317. 317.0 317.1 Kreeft, p. 331
 318. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1400–1401.
 319. "Principles and Norms on Ecumenism – 132". vatican.va. Archived from the original on 16 August 2010. Retrieved 12 February 2016.
 320. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1400.
 321. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1399.
 322. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1275.
 323. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1263.
 324. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1267.
 325. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1282.
 326. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1250.
 327. Lazowski, Philip (2004). Understanding Your Neighbor's Faith: What Christians and Jews Should Know About Each Other. KTAV Publishing House. p. 157. ISBN 978-0-88125-811-0.
 328. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1272.
 329. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1256.
 330. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1285.
 331. "Canon 883". 1983 Code of Canon Law. Intratext.com. 4 May 2007. Retrieved 30 June 2011.
 332. "CCEO, Canon 695". Intratext.com (English translation). 1990. Retrieved 30 June 2011.
 333. "Canon 891". 1983 Code of Canon Law. Vatican.va. Archived from the original on 28 June 2011. Retrieved 30 June 2011.
 334. 334.0 334.1 "Compendium of the CCC, 267". Vatican.va. Retrieved 30 June 2011.
 335. "Council of Florence: Bull of union with the Armenians". Ewtn.com. Retrieved 30 June 2011.
 336. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1310.
 337. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1322–1324.
 338. "Catholic Activity: Preparing for First Holy Communion". Catholicculture.org. Retrieved 25 March 2015.
 339. Pohle, Joseph (1913). "The Real Presence of Christ in the Eucharist" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 340. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1365–1372. Because it is the memorial of Christ's Passover, the Eucharist is also a sacrifice, thus, in the ritual text of the Mass, the priest asks of the congregation present, 'Pray, brothers and sisters, that this my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father.' The sacrificial character of the Eucharist is manifested in the very words of institution: 'This is my body which is given for you' and 'This cup which is poured out for you is the New Covenant in my blood.' [Lk 22:19–20] In the Eucharist, Christ gives us the very body which he gave up for us on the cross, the very blood which he 'poured out for many for the forgiveness of sins.' [Mt 26:28]
 341. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1392–1395.
 342. "Compendium of the CCC, 296". Vatican.va. Retrieved 30 June 2011.
 343. "Compendium of the CCC, 297". Vatican.va. Retrieved 30 June 2011.
 344. "Compendium of the CCC, 302–303". Vatican.va. Retrieved 30 June 2011.
 345. "Compendium of the CCC, 304–306". Vatican.va. Retrieved 30 June 2011.
 346. "Compendium of the CCC, 309". Vatican.va. Retrieved 30 June 2011.
 347. "Compendium of the CCC, 316". Vatican.va. Retrieved 30 June 2011.
 348. "Compendium of the CCC, 319". Vatican.va. Retrieved 30 June 2011.
 349. Toner, Patrick (1913). "Extreme Unction" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 350. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1534.
 351. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1535.
 352. "Canon 1008–1009". 1983 Code of Canon Law. Vatican.va. Archived from the original on 2 March 2016. Retrieved 12 February 2016. (As modified by the 2009 motu proprio Archived 16 Juni 2011 at the Wayback Machine Omnium in mentem)
 353. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1536.
 354. Karl Keating, "What Catholics Really Believe: Setting the Record Straight: Chapter 46: Priestly Celibacy". ewtn.com. Retrieved on 27 August 2015.
 355. Niebuhr, Gustav (16 February 1997). "Bishop's Quiet Action Allows Priest Both Flock And Family". The New York Times. Retrieved 4 April 2008.
 356. Canon 1031 Archived 21 Febuluwale 2008 at the Wayback Machine Catholic Church Canon Law. Retrieved 9 March 2008.
 357. Canon 1037 Archived 18 Febuluwale 2008 at the Wayback Machine, Catholic Church Canon Law. Retrieved 9 March 2008.
 358. Committee on the Diaconate. "Frequently Asked Questions About Deacons". United States Conference of Catholic Bishops. Retrieved 9 March 2008.
 359. Canon 42 Catholic Church Canon Law. Retrieved 9 March 2008.
 360. Canon 375 Archived 19 Febuluwale 2008 at the Wayback Machine, Catholic Church Canon Law. Retrieved 9 March 2008.
 361. Barry, p. 114.
 362. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1601, 1614. The matrimonial covenant, by which a man and a woman establish between themselves a partnership of the whole of life, is by its nature ordered toward the good of the spouses and the procreation and education of offspring; this covenant between baptized persons has been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament.
 363. 363.0 363.1 Rev. Mark J. Gantley. "Petrine or Pauline Privilege". EWTN Global Catholic Network. 3 September 2004. Accessed 15 November 2014.
 364. 364.0 364.1 "Canon 1141–1143". 1983 Code of Canon Law. Catholicdoors.com.
 365. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1631.
 366. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1629.
 367. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1200–1209.
 368. "CCEO, Canon 28 § 1". Vatican.va (official text Archived 4 Juni 2011 at the Wayback Machine). Intratext.com (English translation). 1990. Excerpt: "Ritus est patrimonium liturgicum, theologicum, spirituale et disciplinare cultura ac rerum adiunctis historiae populorum distinctum, quod modo fidei vivendae uniuscuiusque Ecclesiae sui iuris proprio exprimitur." (A rite is the liturgical, theological, spiritual and disciplinary heritage, differentiated by peoples' culture and historical circumstances, that finds expression in each sui iuris Church's own way of living the faith).
 369. "Catechism of the Catholic Church – IntraText – 1362–1364". vatican.va. Archived from the original on 1 January 2015.
 370. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1367.
 371. Dobszay, Laszlo (2010). "3". The Restoration and Organic Development of the Roman Rite. New York: T&T Clark International. pp. 3–5. ISBN 978-0-567-03385-7.
 372. "Letter of Pope Benedict XVI to bishops". 7 July 2007. Archived from the original on 29 September 2010. "The last version of the Missale Romanum prior to the Council, which was published with the authority of Pope John XXIII in 1962 and used during the Council, will now be able to be used as a Forma extraordinaria of the liturgical celebration. [...] As for the use of the 1962 Missal as a forma extraordinaria of the liturgy of the Mass, I would like to draw attention to the fact that this Missal was never juridically abrogated and, consequently, in principle, was always permitted."—Pope Benedict XVI
 373. "Instruction on the application of the Apostolic Letter Summorum Pontificum of His Holiness Pope Benedict XVI given Motu Proprio". vatican.va. Archived from the original on 23 February 2016. Retrieved 12 February 2016.
 374. "BBC Religions: What is the Tridentine Mass?". 23 June 2009. Retrieved 27 March 2015.
 375. "Summorum Pontificum" (in English). 7 July 2007. Archived from the original on 1 January 2015. Retrieved 27 March 2015.
 376. ""Anglicanorum Coetibus: Providing for Personal Ordinariates for Anglicans Entering into Full Communion with the Catholic Church"". Apostolic Constitution of Pope Benedict XVI. vatican.va. 4 November 2009. Archived from the original on 27 October 2014. Retrieved 31 July 2011.
 377. "Latest News – Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham". ordinariate.org.uk. Retrieved 12 February 2016.
 378. "News Headlines". www.catholicculture.org.
 379. "Mozarabic Rite". New Advent. Retrieved 29 March 2015.
 380. "Western Catholic Liturgics/Early Western Liturgics". Liturgica.com. Archived from the original on 21 May 2015. Retrieved 29 March 2015.
 381. "Quo primum". New Advent. Retrieved 29 March 2015.
 382. Fortescue, Adrian (1913). "Eastern Churches" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. See "Eastern Catholic Churches"; In part: "The definition of an Eastern-Rite Catholic is: A Christian of any Eastern Catholic churches in union with the pope: i.e. a Catholic who belongs not to the Roman, but to an Eastern rite. They differ from other Eastern Christians in that they are in communion with Rome, and from Latins in that they have other rites"
 383. "CCEO, Canon 40". Intratext.com (English translation). 1990.
 384. Parry, Ken; David Melling; et al., eds. (1999). The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity. Malden, MA: Blackwell Publishing. pp. 357–385. ISBN 978-0-631-23203-2.
 385. "Eastern Rite Catholicism" (PDF). Catholic Conference of Kentucky. Archived from the original (PDF) on 10 April 2015. Retrieved 4 April 2015.
 386. Delany, Joseph (1913). "Corporal and Spiritual Works of Mercy" . In Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 387. "Compendium of the CCC, 388". Vatican.va. Retrieved 30 June 2011.
 388. "Canon 222 § 2". 1983 Code of Canon Law. Vatican.va. Archived from the original on 3 March 2016. Retrieved 12 February 2016.
 389. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 2337, 2349. 'People should cultivate [chastity] in the way that is suited to their state of life. Some profess virginity or consecrated celibacy which enables them to give themselves to God alone with an undivided heart in a remarkable manner. Others live in the way prescribed for all by the moral law, whether they are married or single.' (CDF, Persona humana 11.) Married people are called to live conjugal chastity; others practise chastity in continence: 'There are three forms of the virtue of chastity: the first is that of spouses, the second that of widows, and the third that of virgins. We do not praise any one of them to the exclusion of the others. ... This is what makes for the richness of the discipline of the Church.' (St. Ambrose, De viduis 4,23:PL 16,255A.)
 390. Yardley, Jim; Goodstein, Laurie (18 June 2015). "Pope Francis, in Sweeping Encyclical, Calls for Swift Action on Climate Change". The New York Times.
 391. Vallely, Paul (28 June 2015). "The Pope's Ecological Vow". The New York Times. Retrieved 29 June 2015.
 392. "Catholic hospitals comprise one quarter of world's healthcare, council reports". Catholic News Agency. 10 February 2010. Retrieved 17 August 2012.
 393. "Catholic Education" (PDF).
 394. "Laudato Si". Vermont Catholic. 8 (4, 2016–2017, Winter): 73. Retrieved 19 December 2016.
 395. Gardner, Roy; Lawton, Denis; Cairns, Jo (2005), Faith Schools, Routledge, p. 148, ISBN 978-0-415-33526-3
 396. 396.0 396.1 Zieglera, J. J. (12 May 2012). "Nuns Worldwide". Catholic World Report.
 397. "Vocations Online Internet Directory of Women's Religious Communities". Joliet Diocese Vocation Office. 2010. Archived from the original on 10 September 2018. Retrieved 14 June 2018.
 398. "Press Release – The Nobel Peace Prize 1979". Nobelprize.org. 27 October 1979. Retrieved 28 October 2010.
 399. "Press Release – Nobel Peace Prize 1996". Nobelprize.org. 11 October 1996. Retrieved 28 October 2010.
 400. "International Catholic Peacebuilding Organisations (directory)". Notre Dame, IN: Catholic Peacebuilding Network. 2015. Archived from the original on 3 April 2015. Retrieved 2 April 2015.
 401. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 2332. Sexuality affects all aspects of the human person in the unity of his body and soul. It especially concerns affectivity, the capacity to love and to procreate, and in a more general way the aptitude for forming bonds of communion with others.
 402. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 2348–2350.
 403. "Church teaching about contraception". Roman Catholic Diocese of Helena. Archived from the original on 19 December 2014. Retrieved 19 December 2014.
 404. "Humanae Vitae". vatican.va. 25 July 1968. Archived from the original on 3 March 2011.
 405. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 2364–2372.
 406. "A Big Heart Open to God: An interview with Pope Francis". America (in English). 30 September 2013. Retrieved 16 February 2021.
 407. "Pope Says Church Is 'Obsessed' With Gays, Abortion and Birth Control". The New York Times. 20 September 2013.
 408. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraph 1640.
 409. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1625–1632.
 410. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 2384–2386.
 411. Soule, W. Becket. "Preserving the Sanctity of Marriage" (PDF). 2009. Knights of Columbus. Retrieved 6 January 2014.
 412. "New Marriage and Divorce Statistics Released". Barna Group. 2008. Archived from the original on 19 December 2014.
 413. "Divorces rising in Catholic Europe". Los Angeles Times. 24 May 2006.
 414. Paul VI, Pope (1968). "Humanae vitae". Vatican. Archived from the original on 3 March 2011. Retrieved 2 February 2008.
 415. Bokenkotter 2004, pp. 27, 154, 493–494.
 416. A summary and restatement of the debate is available in Roderick Hindery. "The Evolution of Freedom as Catholicity in Catholic Ethics." Anxiety, Guilt, and Freedom. Eds. Benjamin Hubbard and Brad Starr, UPA, 1990.
 417. "Front Page". Ten Commandments for Church Reform (in American English). Retrieved 8 November 2022.
 418. Catholics for a Choice (1998). "A Matter of Conscience: Catholics on Contraception" (PDF). Archived from the original (PDF) on 11 October 2006. Retrieved 1 October 2006.
 419. Largest Religious Groups in the USA. Accessed 13 November 2005.
 420. Chandra, A.; Martinez G.M.; Mosher W.D.; Abma J.C.; Jones J. (2005). "Fertility, Family Planning, and Reproductive Health of U.S. Women: Data From the 2002 National Survey of Family Growth" (PDF). Vital and Health Statistics. National Center for Health Statistics. 23 (25). Retrieved 20 May 2007. See Table 56.
 421. "Pope speaks out on condoms". The Catholic Leader. CNS. 29 March 2009. Retrieved 27 March 2017. Pope Benedict XVI's declaration that distribution of condoms only increases the problem of AIDS is the latest and one of the strongest statements in a simmering debate inside the church... he was asked whether the church's approach to AIDS prevention—which focuses primarily on sexual responsibility and rejects condom campaigns—was unrealistic and ineffective... The pope did not get into the specific question of whether in certain circumstances condom use was morally licit or illicit in AIDS prevention, an issue that is still under study by Vatican theologians.
 422. "Pope Benedict XVI Declares Embryos Developed For In Vitro Fertilisation Have Right To Life". Medical News Today. Archived from the original on 29 December 2008.
 423. Allen, John L., The Future Church: How Ten Trends are Revolutionising the Catholic Church, p. 223.
 424. USCCB Committee on Pro-Life Activities. "Respect for Unborn Human Life: The Church's Constant Teaching". United States Conference of Catholic Bishops. Retrieved 14 October 2021.
 425. "Pontifical Academy for Life Statement: Moral Reflections on Vaccines Prepared from Cells Derived from Aborted Human Foetuses". The Linacre Quarterly (in English). 86 (2–3): 182–187. 1 May 2019. doi:10.1177/0024363919855896. ISSN 0024-3639. PMC 6699053. PMID 32431408.
 426. 426.0 426.1 426.2 Congregation for the Doctrine of the Faith (21 December 2020). "Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines (21 December 2020)". Vatican. Retrieved 23 June 2021.
 427. Brockhaus, Hannah (2 August 2018). "Vatican changes Catechism teaching on death penalty, calls it 'inadmissible'". Catholic News Agency. Retrieved 2 August 2018.
 428. Harlan, Chico (2 August 2018). "Pope Francis changes Catholic Church teaching to say death penalty is 'inadmissible'". The Washington Post. Retrieved 2 August 2018.
 429. Pentin, Edward (4 October 2020). "Pope's New Encyclical 'Fratelli Tutti' Outlines Vision for a Better World". National Catholic Register (in English). Retrieved 6 October 2020.
 430. Pullella, Philip (9 January 2023). "Pope condemns Iran's use of death penalty against protesters". Reuters (in English). Retrieved 13 January 2023.
 431. 431.0 431.1 431.2 Trabbic, Joseph G. (16 August 2018). "Capital punishment: Intrinsically evil or morally permissible?". Catholic World Report (in American English). Retrieved 27 February 2023. The revision of no. 2267 of the Catechism of the Catholic Church recently authorized by Pope Francis to develop magisterial teaching on the death penalty has generated a variety of conflicting interpretations. These interpretations could be divided up in different ways. One division might note that some interpretations claim—or strongly imply—that the revision teaches that the death penalty is intrinsically evil, whereas others claim that it continues to teach, in line with past magisterial declarations, that the death penalty is morally permissible in certain circumstances.
 432. Feser, Edward (3 August 2018). "Pope Francis and Capital Punishment". First Things (in English). Retrieved 26 February 2023.
 433. Dowbiggin 2003, p. 98
 434. "Religious Groups' Views on End-of-Life Issues". Pew Research Center. Pew Research Center. 21 November 2013. Retrieved 7 August 2022.
 435. 435.0 435.1 Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 2357–2359.
 436. "Full transcript of Pope's in-flight press remarks released". Catholic News Agency. 5 August 2013. Retrieved 12 October 2013.
 437. "Pope on gays: A shift in tone, not substance". CNN. 29 July 2013.
 438. Catechism of the Catholic Church (2nd ed.). Libreria Editrice Vaticana. 2019. Paragraphs 1601–1605.
 439. Sources regarding opposition to the church's position on homosexuality:
 440. "Europe – Catholic nuns and monks decline". BBC News. 5 February 2008. Retrieved 12 March 2013.
 441. Sack, Kevin (20 August 2011). "Nuns, a 'Dying Breed,' Fade From Leadership Roles at Catholic Hospitals". The New York Times.
 442. Apostolic Letter Ordinatio Sacerdotalis of John Paul II to the Bishops of the Catholic Church on Reserving Priestly Ordination to Men Alone Archived 25 Novembala 2015 at the Wayback Machine Copyright 1994 Libreria Editrice Vaticana. Retrieved 25 March 2015
 443. "Canon 1379". 1983 Code of Canon Law. Vatican.va. Archived from the original on 20 October 2012. Retrieved 17 August 2012.
 444. 444.0 444.1 "Ordinations: Response Regarding Excommunication Decree" Archived 1 Febuluwale 2019 at the Wayback Machine. 2011 Roman Catholic Womenpriests-USA, Inc. Retrieved 5 June 2011
 445. "Vatican decrees excommunication for participation in 'ordination' of women". Catholic News Agency. 29 May 2008. Retrieved 6 June 2011.
 446. David Willey (15 July 2010). "Vatican 'speeds up' abuse cases". BBC News. Retrieved 28 October 2010.
 447. "Comunicato della Sala Stampa: Istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori" [Press Release: Establishment of the Pontifical Commission for the Protection of Minors] (Press release) (in Italian). Holy See Press Office. 22 March 2014. B0199/00444. Retrieved 30 March 2014.

Bibliography[lemba | kulemba source]

External links[lemba | kulemba source]