Jump to content

Mazgo gha ChiTumbuka Ghakomi

Kufuma Wikipedia

Mazgo gha ChiTumbuka Ghakomi ni mndandanda wa mazgo gha mu ChiTumbuka agho ŵanandi ŵakughapanikizga makola chala,panji ngachilendo ku ŵanandi.


red-outlined triangle containing exclamation point NON-TUMBUKA SPEAKERS: This is a page about words that are in deep Tumbuka to help young readers and those not well versed in Tumbuka Language understand Tumbuka.It is not necessarily an article,but rather more like a reference.


Mazgo gha ChiTumbuka agho Ngakusuzga

ChiZungu (English) chiTumbuka (Tumbuka)
Planet Chanya
State,e.g.New York,California Nthavwa
County,e.g. Bronx Nkhalwe
Geography Nkhuzgo
Download Sangulula
Sun Dazi,Zuŵa
Templates,for writing system Viskeghe
Zombies Ng'ongo
Continent Nthunthu, Chilwa
Continents and regions Nthunthu (vilwa) na vigaŵa,
Breath Mvuche,Mvuchi
Authors Ẇalembi
Valley Chisaghala
Desert Chipululu
Science Vyazeru zapatali
Chemistry Vyamankhwala
Physics Vyachidoski
Venus Chanya la Mphesko
Saturn Chanya la Mlisko
Mars Chanya la Chivuvuzi
Pluto Chanya la Nthuzi
Uranus Chanya la Movwili
Jupiter Chanya la Themba
Earth Chanya la Pasi

(also Chanya la Charu cha Pasi)

Mercury Chanya la Luskaka
Neptune Chanya la Vidinda
Electronics Vyamagesi
Universe Mlengalenga
Space Chiŵaŵanthi
The Big Bang Mbili ya Chiyamwaka ya Chilengo
Literature Vyakulemba
Philosophy and religion Vyakuganiza na vyachipembezo
Technology Vinthu vyasono
Explorers Ẇatembeyi
Inventors and scientists Ẇapangi na ŵazeru za sayansi
Mathematicians Ẇamasamu
Prehistory to Middle Ages Mbili ya chiyamwaka mpaka yapakati
Renaissance to present Mbili ya mababikilo mpaka sono
Information technology Vyakufufuza mayendelo ghamakina
References Ukaboni
Bibliography Vyamabuku
Coat of arms of Malawi Chidindo chachimanyikwilo cha Malaŵi
Bodies of water Vikwawu vya maji
Bay Nkhuska
Island Nkhaska