Wikipedia:Nkhani iwemi

Kufuma Wikipedia
MainCriteriaInstructionsNominationsDiscussionProposal Drive FeedbackReassessmentReport
Good articles in Wikipedia

Nkhani yiwemi ni nkhani iyo yikukwaniska fundo za mu mabuku, panji kuti fundo za nkhani yiwemi. Ŵakulemba makora, ŵakuneneska pa nkhani zaunenesko, ŵakuyowoya vinandi, ŵakuŵa na maghanoghano ghakwenelera yayi pa nkhani zinyake, ndipo para vingachitika, ŵakuŵa na vithuzithuzi vyakwenelera. Nkhani ziwemi zikwenera yayi kuŵa zakukwana nga ni izo zili mu nkhani zakupambanapambana, kweni zikwenera yayi kusulako fundo zikuruzikuru za nkhani iyi.

Pasono, pa nkhani 18,645 za pa Wikipediya, 85 ndizo zilisankhika kuti ziwemi(pafupifupi imoza mwa 220), most of which are listed below. An additional 6,275 zili kusankhika ngati zakutowa chomene (about 1 in 10) and 4,128 as featured lists (about 1 in 10). Pakuti nkhani zikusangika mu chigaŵa chimoza pera, nkhani yiwemi iyo yaŵikika pa chigaŵa ichi yikufumiskika mu chigaŵa cha nkhani yiwemi. Para tingawunjika nkhani na mazina gha ŵanthu ŵawemi na ŵawemi, tikuŵa na 10,488 nkhani (about 1 in 2). A small plus sign inside a circle (This symbol designates good articles on Wikipedia.) in the top-right corner of an article's page indicates that the article is good.

TPara munthu wakukhumba kuti chinthu chinyake chiŵe chiwemi, wakuchiwona kuŵa chipusu. Mulembi waliyose uyo wakugomezga kuti nkhani iyo walemba yikukwaniska ivyo vikukhumbikwa kuti yiŵe nkhani yiwemi, wangapeleka nkhani iyi kuti munthu wambura kutemwera wayilore. Mulembi munyake wangasankha nkhani kufuma mu ndondomeko ya nkhani yiwemi na kuyiwona mwakuyana na fundo izo zili mu nkhani yiwemi. Para munthu uyo wakulemba nkhani wazomera, nkhani iyo yalembeka yikuŵikikaso pa nkhani yiwemi. Waliyose wangasankha panji kusanda nkhani mwakuyana na ulongozgi. Mwakuyana waka, munthu waliyose uyo wakugomezga kuti cinthu cinyake nchakuzirwa yayi, wangapempha kuti cifumiskike mu "lista"..