Kukula kwa ŵa Bantu

Kufuma Wikipedia
Chronological overview after Nurse and Philippson (2003):<ref>Derek Nurse und Gérard Philippson: The Bantu Languages. Routledge, London 2003.

Kukula kwa ŵa Bantu ni sachizgo waka la umo ŵakayendelanga malo pa malo kufumila ku gulu la Ẇa-Bantu-Ẇakwamba ilo likafalikila ku Manjililo gha dazi chapakati pa Afilika kudumula chigaŵa cha Sahara.Ẇanthu aŵa ŵakaŵa na mbembe chomene ndipo palipose apo ŵiza ŵakadikizganga magulu ghanyake.

Ukaboni ukulu wa wakusanuzgika kwa malo ni malilimi ghanandi- viyowoyelo vinandi ivyo vikuyowoyeka mwakudumula Sub-Equatorial Africa vyakukogana mu mayowoyelo,icho chikung'anamula kuti vikukozgana mwambo wa vinthu vinyake.Chitundu chachi Bantu icho chikfumila mu malo gha Atlantic-Congo agho gha kummwela kwa charu cha Cameroon.Nangauli vinandi vindamanyikwe vya gulu ili kwizila mu kafukufuku wakujima vinthu vya pasi.