Wikipedia:Ukaboni wa vyakulemba

Kufuma Wikipedia

Kuti vinthu vyose ivyo vili mu Wikipedia viwonekenge kuti ni vyaunenesko, munthu waliyose wangafumba fumbo. Usange mulimo winu walembeka tag, lembani uko mwafuma na kudumbiskana usange mukukhumba.

Mungasazgirako cithuzithuzi mwa kusora kufuma pa cithuzithuzi ico cili pakwamba pa bokosi la kusintha. Para mwalemba mazgu, mungalembapo mwekha mazgu agho mwalemba. Paliso nthowa zinandi zakugwiliskira ntchito mazgu.