Vigomezgo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Vigomezgo ni ndondomeko ya ukhaliro wa ŵanthu po khwaska ivyo ŵakuchita pafupipafupi nga luso, ntchindi izo ŵakusambizgana, umo ŵakuwonela nakumalusila kendelo ka charu chose cha pasi, vyo ŵazga, malo ghopatulika nga ghatuŵa, uchimi na ma wupu, ivi vikulumikizga umunthu ku uzimu.

Vigomezgo vyopambana pambana vina vimanyikwilo nga, vinthu vyopatulika, chipulikano, ŵachiuta