User:Tumbuka Arch

Kufuma Wikipedia
Chinayi, 23 Meyi 2024; 07:08 (UTC)
Mwahuno mpha 23 Meyi 2024


Send me an email here.


MU CHITUMBUKA (Extended/Unrated version)

Monile, usange mukumanya kulemba panji kupulikiska chiyowoyero cha ChiTumbuka, tijoinani pano pa Wikipedia kwizila mukulemba vinthu vya kupambana pambana. Kulimbila kuphalila munthu waliyose pano yayi kuti mukutijoina, yambanipo waka kulemba, kusazgapo na ine wuwo. Chilichose icho mupangenge pano pawevyenge wakumufumbani. Pala mukukhumba kulemba mwa maluwilo, mungagwiliska ntchito Chilwelo cha Kung'anamulira Vinthu icho chili pano. Wikipediya iyi njamunthu chala, nja waliyose uyo ni Mtumbuka panji uyo wakukhumba kumanya ChiTumbuka.IN ENGLISH (Summarised\Rated version)

Hi, please if you can write or understand Tumbuka language, join us in writing articles here. If you don't know Tumbuka but still wanna contribute, use The Content Translation Tool found here.


Mobile version

[[1]]

QUICK ACCESS[lemba | kulemba source]

Wikipedia:Today's featured article/Malichi 11, 2023

Template:POTD protected/2023-03-12

Global user account rename request - Wikipedia

TOOLS FOR CHECKING IP ADDRESSES[lemba | kulemba source]

Global Contributions - XTools

EMAIL USER

Email user - Wikipedia

VANDAL ARMOR

SWViewer

CURRENTLY, I FOLLOW:[lemba | kulemba source]

Content Translation implementation

200 Languages for machine support

NEW REFERENCE[lemba | kulemba source]

The Creation of Tribalism in Southern Africa (cdlib.org)

UPLOAD ON TUMBUKA WIKI[lemba | kulemba source]

Babelu ya mgwiliski ntchito
tum-N Mgwiliski ntchito uyu wana lilimi la chiTumbuka.
en-N This user has a native understanding of English.
Ŵagwiliski ntchito m'chiyowoyelo

Wikipedia:File upload wizard - Wikipedia

Kwezgela chinthu - Wikipedia (plain form)

TEMPLATES TO LOCALISE

Template:Age in years - Wikipedia


TO IMPORT

Category:Typing-aid templates - Wikipedia

This editor is a WikiGnome.

ALL TUMBUKA HISTORY BOOKS Here