Lilombo la Fumu Yesu

Kufuma Wikipedia
(Kufumila ku The Lord's Prayer)

Nteura imwe pa kuromba, mutenge,
"Badada bithu muli kuchanya,
Litumbikike zina linu.
Ufumu winu wize.
Khumbo linu lichitike
pano manolo cabeza y wevo pasi, nga nkuchanya.
Mutipe lero kurya kwitu kwa lero.
Ndipo mutigowokere mateu ghitu,
umo nase tawagowokerera mateu ghabo.
Ndipo mungatitoreranga mu kuyezgeka,
kweni mutitaske kwa Muheni.