Template:Welcome

Kufuma Wikipedia
Tamupokelelani pa Wikipedia ya ChiTumbuka, Welcome!

Tikutemwa kuŵa na ŵanthu ŵaphya awo ŵakovwira pa Wikipedia.

Chonde masukani pala pali fumbo lililose, panji pala chilipo icho mukukhumba kumanya. Tikugomezga kuti mukondwenge na malo agha.

Yewo chomene


I don't know Tumbuka Language, I speak English or other but I want to contribute here. What shoud I do? Please click here and select your Embassy in your language. If there is no Embassy of your language, please request it so that we create it.

~~~~.