Nkhokwe ya ulele

Kufuma Wikipedia

Vyakulembeka vya wanangwa, libre content, libre information, panji free information, ni mtundu uliwose wa mulimo, mulimo wa maluso, panji vinthu vinyake ivyo vikukolerana na fundo ya mulimo wa wanangwa.

Kuyowoya Mulimo wakufwatuka wa mitheto ni uwo ulije dango lakujandizga wanangwa wa ŵanthu:

kugwiliskira nchito ivyo vili mu kabuku aka ndiposo uwemi wake, kusambira na kulondezga ivyo mwasambira, Kupanga na kupeleka makope gha ivyo vili mu mabuku agha, Kusintha na kunozga ivyo vili mu mabuku agha na kuguliska. Vinthu vyawanangwa vikusazgapo milimo yose iyo yili mu malo gha ŵanthu wose kweniso milimo iyo yili na wanangwa wa kulemba na kulemba. Pakuti mu vyaru vinandi, pa fundo ya Bern Convention, awo ŵali na wanangwa wa kulemba vinthu ŵakuŵa na mazaza pa ivyo ŵakulemba, ntheura ivyo ŵali na wanangwa wa kulemba vikwenera kuŵa vyawanangwa.

Nangauli mazuŵa ghano ŵanthu ŵakugwiliskira ntchito mazgu ghakupambanapambana pa nkhani iyi, kweni fundo yakuti "free content" yikuyana chomene na yakuti "open content". Kuyaniska uku nkhugwiliskira nchito mazgu ghakuti "free software" na "open-source", agho ghakulongosora mphambano za maghanoghano kuluska za malango. Mwachiyelezgero, Open Knowledge Foundation's Open Definition yikulongosora kuti mazgu ghakuti "kujulika" ghakuyana waka na mazgu ghakuti "kufwatuka" mu "Definition of Free Cultural Works". Kwa nkhani zaulere/zaulere izi magulu awiriwa amalimbikitsa ma layisensi atatu omwewo a Creative Commons, CC BY, CC BY-SA, ndi CC0