Msinthiska-Mpilingizgoli

Kufuma Wikipedia
Avaya ERS 2550T-PWR, ya 50-port Ethernet switch

Msinthiska-Mpilingizgoli (Yakuchemekaso pa chingelezi 'Network Switch' 'switching hub', 'bridging hub', kweniso, na ŵa IEEE kuti, 'MAC bridge') ni makina-ghakaŵilo gha Mipilingizgoli iyo yikulumikizga mipilingizga-compyuta pakugwiliska ntchito kusinthiska-paketi kupokela na kutumizga uthenga kuluta ku makina agha uthenga ukwena kuŵa.

Msinthiska-Mpilingizgoli ni ulalo-mpilingizgoli wa vinjilo vinandi yakugwiliska ma Keyala-MAC kutuma-mthazi uthenga pa chigaŵa cha mlumikizga-uthenga (gaŵa-2) cha Kayezgelo ka OSI. Msinthiska-Mpilingizgoli yinyakhe yingatumaso ma uthenga mu chigaŵa cha mpilingizgloli (gaŵa-3) pakusazgilapo mlimo wa Kwendeleska.Misinthiska-Mpilingizgoli ya nthe yikuchemeka chomene kuti ni Msinthiska m'gaŵa-3 panjiso Msinthiska-vigaŵa-viŵi.

Visinthiska vya Ethaneti ndivo vili visinthiska vakusangika chomene. MAC-Ulalo yakudanga yikapangika mu 1983 na Mark Kempf, injiya mu 'Networking Advanced Development group' ya 'Digital Equipment Corporation'. Ma Ulalo yakudanga ya vinjilo-2 (LANBridge 100) yikiza na wupu uwu pati pajumpha nyengo yichoko kufuka apo. Mbwe ŵakizaso na visinthiska vya vinjililo-viŵi ya vyose Ethaneti na FDDI nthe GigaSwitch. Digital yikapa chizomelo-kalata cha umwene-kalata ya MAC-ulalo yawo kwaulele, mwambula sankho mwantheula kuzomela IEEE kuti yikhazikiske ndondomeko zakhe zokhazikika. Ichi chikazomela ma wupu ghanandi kupangako visinthisko vya vinjilo-viŵi, the wupu Kalpana. Ethaneti pakudanga yikaŵa ya chipata cha kagaŵiko kakuyana, kwe mbwe kwiza kwa MAC-ulalo kukamba visinthika kwakhe kuŵa ya malo-na-malo yosangika chomene charu chose iyoso njambula chigaŵa chakugana. Visinthiska viliposo vya mipilingizgo yamtundu unyakhe nthe Vipata-vyamkusa, Yendesko-Yakaŵilo-kochitika-mwabulakuyana, na InfiBand.

Vyakulemba[lemba | kulemba source]