Luso

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Luso, ni vyochita ŵanthu vya mitundu-mitundu vyaku woneka namaso na vyoplikika na makutu ivyo vikuyimilila maghanoghano gha munthu na ukaswili wakhe pa chinthu chinyakhe. Vya Luso vikupangika kuti ŵanthu ŵadokele.