Jump to content

Kayezgero-OSI

Kufuma Wikipedia

Kayezgero ka Open Systems Interconnection model (Kayezgero-OSI) ni kayezgero kambula-kaŵiro ako kakupeleka kendeskero kakuyana kwa kupanga kwa vikhazikisko vya [ISO] vyantchito ya kulumikizika kwa magwiliro (ma system).Mu kayezgero ka OSI reference, kuyowoyiskana pakati pa magwirilo gha computer yakugaŵika pa 7: Mgakola, Mlumikizga thenga, mpilingizgi, mendero, seshoni, kayaŵiro, na chikalata-chaulembamo.