Jump to content

Dango la Kunyoloska

Kufuma Wikipedia

Dango la kunyoloska (kufuma ku Chigiriki chaumwaka: κανών, kanon, 'mphanga yakukwana, muwusi') ni ndondomeko na agho ghakupangika na ŵamazaza ŵa tchalitchi (ŵalongozgi ŵa mpingo) kuti ŵayilongozge makora mpingo panji gulu la Ŵakhristu. Ni dango la mukati mwa tchalitchi, panji ndondomeko ya ntchito, iyo yikulongozga Tchalitchi la Katolika (Latin Church na Eastern Catholic Churches), Eastern Orthodox na Oriental Orthodox Church, ndiposo matchalitchi gha pa charu chose mukati mu Anglican Communion.[1] Nthowa iyo malango gha matchalitchi agha ghakulembeka, kung'anamulika, na kweruzgikira nyengo zinyake yikupambana pakati pa matchalitchi ghanayi agha. Mu maluso ghose ghatatu, dango la chisopa likaŵa dango ilo likakhazikiskika na wupu wa tchalitchi.

  1. Boudinhon, Auguste. "Canon Law." The Catholic Encyclopedia. Vol. 9. New York: Robert Appleton Company, 1910. 9 August 2013