Jump to content

Covid-19

Kufuma Wikipedia

Covid-19 or Nthenda ya Corona (Corona Virus) ni mtundu wa nthenda iyo ikukola munthu kwizila mu mvuche,mata panji  kukolana chasa na munthu uyo wana nthenda iyi.Kachibungu ako kakwambiska nthenda iyi kakuchemeka "Kachibungu kakali kachiwili ako kakutimbanizga nthowa ya mathutilo"(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ).

Munthu wakwamba kusangika na kachibungu aka wakawa wa ku Wuhan,chalo cha China, mu chaka cha December, 2019.[1]

Vimanyikwilo vakuti munthu wana nthena iyi vikupambana munthu pa munthu,kwene kene kanandi munthu ukupulikanga:

 • Kuwawa kwa mutu
 • Kukhosomola
 • Kusuzgika pa kuthuta
 • Kuphwanya kwa thupi
 • Chikhoso cha mamphina
 • Masuzgikilo gha pulika kunowa kwa chakulya na kununkhizga.[2]

Vimanyikwilo ivi vingaoneka pala pajumpha siku limoza panji madazi 14,pala watola waka nthenda iyi.Mzinda unandi wa wanthu awo wakukolekana na nthenda iyi wakuwevye vimanyikwilo nge ni vipachanya ivi.Wachekulu ndiwo wali pa chiophyezo chikulu chomene cha nthenda iyi.

VIMANYIKWILO VAKUTI UNA NTHENDA YA CORONA

[lemba | kulemba source]
 • Vilonda va pasingo
 • Kujala kwa mphuno
 • Kufuma kwa mamphina
 • Kukhosomola
 • Kusuzgika pa kuthuta
 • Kuphwanya kwa thupi
 • Chikhoso cha mamphina
 • Masuzgikilo gha pulika kunowa kwa chakulya na kununkhizga fungo la vinthu.

CHAKWAMBISKA NTHENDA YA CORONA

[lemba | kulemba source]

Matenda gha Corona ghakwamba na kachibungu ako pa chingerezi kakuchemeka kuti 'severe acute respiratory syndrome coronavirus 2' (SARS-CoV-2).

UMO MUNTHU UKUTOLELA NTHENDA IYI

[lemba | kulemba source]

Kwizila mu kuthuta mphepo zakunangika na munthu uyo wana matenda agha pakukhosomola or pakuthunya.

References (uko kwafuma umboni wa ivi valembeka pachanya)

[lemba | kulemba source]

1 [1]Wuhani Official news reports

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7753439

 1. 1.0 1.1 https://www.wsj.com/articles/in-hunt-for-covid-19-origin-patient-zero-points-to-second-wuhan-market-11614335404
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7753439