Chongo

Kufuma Wikipedia

Chongo ni nkhongono ilo likupangika para chinthu chanjenjemela. Nkhongonoyi yikumanyikwa kwa ŵanthu kwendela makutu. Nkhongonoyi yikwenda kufuma mu chinthu chimoza kuluta mu chinyakhe para chinthu icho chikunjenjemela chapanga kuti chinthu chinyakhe nacho chinjenjemele.