Ukhondo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ukhondo ni kaŵilo Kwambula nthenda za thupi na wongo. Ukhaliro wa munthu unganozga panji kunangiska ukhonde wakhe.