Uinjiniya

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Uinjiniya, ni para umanyi wa sayansi wagwiliskika ntchito mundondomeko posanga zgolo kwa suzgo yinyakhe iyo ilo lilipo.