Talk:ChiTumbuka

    Kufuma Wikipedia

    Chingatowa chomene pala tingamba kuyowoyesyana chifukwa ichi ndicho chingovwira kukulisya iyi "website" ya chitumbuka. Kwambula ise kulembe vyakulemba vyakupambana pambana, malo agha ghatikule yayi. Sono, nkumuchemani mose imwe mukumanya kuyowoya na kulemba chiTumbuka mwambe kulemba na dumbisyana. Tiyeni tauzyane, tiseke nakusobela muchiTumbuka.

    Yambani kudumbizgana vya ChiTumbuka

    Yambani ntchezgo